Har man råd att bli all­var­ligt sjuk

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jör­gen

När man drab­bas av en all­var­lig sjuk­dom el­ler en olyc­ka, blir man väl­digt ut­satt. Män­ni­skan ham­nar i en si­tu­a­tion som man in­te kon­trol­le­rar. Även an­hö­ri­ga dras med i fal­let, man le­tar svar, man har frå­gor.

Svensk akut­vård fun­ge­rar till­freds­stäl­lan­de, men in­te per­fekt. Oav­sett sjuk­dom el­ler ska­da krävs ef­ter­vård of­tast, ibland mer ibland mind­re. Un­der den aku­ta vår­den och den kanske långa ef­ter­vår­den träf­far pa­ti­en­ten många oli­ka lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor. Frå­gor­na är många från de lä­kar­na, men när den tred­je lä­ka­ren sam­ma dag stäl­ler sam­ma frå­gor und­rar man om det in­te är fel på sy­ste­met.

När den sju­ke kom­mer hem, änt­li­gen, så finns det nå­got som he­ter sjuk­vård i hem­met. Då kom­mer det hem en lä­ka­re och en sjuk­skö­ters­ka, man ska då skri­vas in. Då stäl­ler lä­ka­ren åter en mas­sa frå­gor, vil­ka är sva­ra­de på ett an­tal gång­er ti­di­ga­re. Plus ge­nom­gång av al­la me­di­ci­ner som re­dan är ut­skriv­na av ti­di­ga­re lä­ka­re. Att vår­da nå­gon i hem­met är en bra form om det fun­ge­rar. Men be­hö­ver den sju­ke åka in till sjuk­hu­set för spe­ci­a­list­be­hand­ling­ar och stan­na kvar, mås­te hem­sjuk­vår­den skri­va ut pa­ti­en­ten för att åter skri­va in pa­ti­en­ten hem­kom­men ef­ter be­hand­ling­en. Krävs det då fle­ra be­hand­ling­ar så­blir det många in­skriv­ning­ar. En­ligt upp­gif­ter så mås­te hem­sjuk­vår­den skri­va ut pa­ti­en­ten var­je gång, vil­ket är en väl­digt tidsö­dan­de ar­betsin­sats. Det­ta är ett po­li­tiskt be­slut, för man får in­te ha två vård­gi­va­re i Sve­ri­ge sam­ti­digt.

Det som ti­di­ga­re var gra­tis in­om sjuk­vår­den får man i dag be­ta­la för. Ef­ter vis­sa sum­mor får man fri­kort när det gäl­ler me­di­cin, läkar­be­sök och sjuk­re­sor. Men blir man in­lagd för be­hand­ling kos­tar det 100 kro­nor dyg­net al­la da­gar året om. Så det blir 3 000 skat­ta­de kro­nor el­ler li­te mer i må­na­den om man är rik­tigt sjuk. Vil­ket är en stor sum­ma för en van­lig pen­sio­när som ar­be­tat he­la sitt liv. Har man då en hy­ra och and­ra kost­na­der blir det ing­en över, har man tur kanske man har spa­ra­de peng­ar att be­ta­la med.

Över­hu­vud­ta­get är det ing­en in­om vår­den som frå­gar, har ni råd att lig­ga här! Man bor­de kun­na sam­man­län­ka pa­ti­en­tens svar så slip­per frå­gor­na stäl­las gång på gång.

Det vi sla­git oss för brös­tet en gång i ti­den när det gäl­ler väl­fär­den i Sve­ri­ge fast­nar lätt i hal­sen nu.

Det är ing­en in­om vår­den som frå­gar, har ni råd att lig­ga här!

FOTO: MOSTPHOTOS

VÅRD. Hur bra fun­ge­rar den svens­ka sjuk­vår­den, und­rar ”Jör­gen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.