Ing­et slut­spel för Sund­by­berg

Vi i Sundbyberg - - SPORT - Anders Ekström

För­ra året var Sund­by­berg He­at ba­ra en match från SM-fi­nal. Men i år åk­te ba­se­boll­gäng­et ut re­dan i grundse­ri­en – ef­ter en ojämn sä­song. – Det är all­tid trå­kigt att mis­sa slut­spel, sä­ger he­adcoachen Pet­ter Cro­n­eld.

Se­dan 1983 har Sund­by­berg He­at en­bart mis­sat slut­spel vid en hand­full till­fäl­len. Men i år var det dessvär­re dags igen. Ef­ter en ojämn sä­song fick ge­ne­ra­tions­väx­lan­de He­at slu­ta sä­song­en re­dan nu i au­gusti.

– Vi har haft myc­ket bort­fall på grund av ska­dor och jobb. Så vi har haft oli­ka lag var­je match. Vi är in­ne i en ge­ne­ra­tions­väx­ling med många unga spe­la­re på väg upp, sä­ger he­adcoachen Pet­ter Cro­n­eld och fort­sät­ter.

– Men vi har slar­vat med un­der­hål­let un­der sä­song­en och jag tyc­ker vi bor­de gjort det li­te bätt­re. Många har dock fått spel­tid och vi

fort­sät­ter ar­be­tet med att få en jämn ba­lans mel­lan ung och er­fa­ren.

Sund­by­berg He­at bör­ja­de sä­song­en med tre seg­rar på fem för­sök. Men ef­ter det följ­de he­la tolv ra­ka för­lus­ter och fle­ra av dem med

sto­ra siff­ror.

– Vi fick in­te till det från bör­jan och då blir det tufft att kom­ma till­ba­ka. Dess­utom var det en ex­tra tight sä­song 2016 på grund av EM i sep­tem­ber, sä­ger Pet­ter Cro­n­eld.

Ef­ter svac­kan var det svårt att kom­ma topp-fy­ra. Slut­spelschan­sen för­svann med de då­li­ga re­sul­ta­ten.

– All­tid trå­kigt att mis­sa slut­spel. Man vill ju va­ra med där, det är ju en ex­tra tänd­ning. Ex­tra tuf­fa mat­cher där al­la tän­der till ex­tra. Vi hör hem­ma där, men man mås­te ju pre­ste­ra och pro­du­ce­ra för att nå dit. Och det gjor­de vi ju in­te.

Sund­by­berg He­at har, till­sam­mans med Lek­sand, spe­lat i Elit­se­ri­en oav­bru­tet se­dan 1972. Pet­ter Cro­n­eld är över­ty­gat att He­at snart får spe­la i det äro­fyll­da slut­spe­let snart igen.

– Det ser bra ut, vi hop­pas att få be­hål­la al­la i årets trupp. Plus att vå­ra ju­nio- rer får växa till sig yt­ter­li­ga­re och få spel­tid. Dess­utom har vi fem ta­lang­er i Aka­de­min i Lek­sand, för fram­ti­den. Vi kom­mer job­ba hårt med att fram­förallt hö­ja vår lägsta­ni­vå näs­ta år, av­slu­tar Pet­ter Cro­n­eld.

Sä­song­en är där­med slut för He­at. Men för den ba­se­boll­törs­tan­de kom­mer J-SM att spe­las på Ör­val­len i sep­tem­ber. Då kom­mer He­ats U19-lag li­ra och de har en bra me­daljchans.

Vi fick in­te till det i bör­jan.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

FRAM­TID. Trots ute­bli­vet slut­spel är fram­ti­den i He­at god, me­nar he­adcoachen Pet­ter Cro­n­eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.