MER Kla­gomå­len ökar

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄL­LA: OR­GA­NI­SA­TIO­NEN SABO (SVE­RI­GES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG)

En snab­ba­na­lys, gjord 2014, vi­sar på bland an­nat des­sa or­sa­ker bakom att fler kla­gar på då­lig mo­bil­täck­ning in­om­hus:

TJOCKARE och tä­ta­re fa­sa­der. MYC­KET ener­gi­ef­fek­ti­va föns­ter. ÖKAD tra­fik på mo­bil­nä­tet. FLER väl­jer mo­bil­te­le­fon fram­för fast te­le­fon. SMAR­TA te­le­fo­ner och surf­plat­tor med säm­re an­ten­ner än äld­re te­le­fo­ner. 3G- OCH 4G- NÄ­TET an­vän­der hög­re fre­kven­ser som har svå­ra­re att tränga ige­nom ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.