Har du di­a­be­tes typ 2 och vill va­ra med i en lä­ke­me­dels­stu­die?

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE -

Vi sö­ker del­ta­ga­re till en stu­die vid Aka­de­mis­ka Sjuk­hu­set i Uppsa­la och In­sti­tu­tio­nen för Me­di­cins­ka Ve­ten­ska­per, Uppsa­la Uni­ver­si­tet. Stu­di­en un­der­sö­ker hur två god­kän­da di­a­be­teslä­ke­me­del på­ver­kar krop­pens äm­nes­om­sätt­ning och hor­mon­ni­vå­er. Stu­di­en är god­känd av Lä­ke­me­dels­ver­ket och Re­gi­o­nal etik­pröv­nings­nämnd. Vi sö­ker dig som har typ 2-di­a­be­tes och är 18-75 år. För att even­tu­ellt kun­na del­ta i stu­di­en har du:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.