ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Yo­ga för mer ener­gi

Livsyo­gan kom­bi­ne­rar enk­la, myc­ket kraft­ful­la och ener­gi­gi­van­de kropps­rö­rel­ser med ef­fek­tiv and­ning och kon­cent­ra­tions­fo­kus. Yo­gan ger dig in­re styr­ka i form av ut­hål­lig­het, flex­i­bi­li­tet och sta­bi­li­tet i sin­net. Vi gör många oli­ka yo­ga­pass, t ex för att stär­ka ryg­gen, im­mun­för­sva­ret, hjär­tat och för att mins­ka stress. Om du vill lä­ra dig mer om vårt ener­gi­sy­stem (chakra­na), så är det här yo­gan för dig! Cert. yo­ga­in­struk­tör Ma­rie-Lou­i­se Lan­dén. Sa­marr. NBV. Ons­da­gar he­la hös­ten kl 17.3018.45. Well­be­ez, Erik Sand­bergs­ga­tan 42, Sol­na. In­fo & an­mä­lan: www. yo­ga­spi­rit­stock­holm.se

Yo­ga för djup av­slapp­ning

Yin yo­ga är en gam­mal me­di­ta­tiv yo­ga­tek­nik som byg­ger på Tao-yo­gan. Det är en myc­ket still­sam, ef­fek­tiv och me­di­ta­tiv yo­ga, där vi hål­ler po­si­tio­ner­na li­te läng­re än van­ligt. Yo­gan på­ver­kar bl a le­der­na myc­ket po­si­tivt och den är myc­ket lug­nan­de för sin­net. Du får även lä­ra dig om me­ri­di­an-sy­ste­met, hur du kan t ex stär­ka oli­ka or­gan och få igång ener­gi­flö­det ge­nom att gö­ra po­si­tio­ner­na. Cert. yo­ga­in­struk­tör Ma­rie-Lou­i­se Lan­dén. Sa­marr. NBV. Ons­da­gar he­la hös­ten kl 1920.15. Well­be­ez, Erik Sand­bergs­ga­tan 42, Sol­na. In­fo & an­mä­lan: www.yo­ga­spi­rit­stock­holm.se

Hat­ha Yo­ga

Hat­ha yo­ga med me­di­ta­tion, ons­da­gar kl 16–17.15. Det här är yo­ga sär­skilt för dig som kän­ner dig stel, har värk, artros och lik­nan­de. Du kan bli av med värk ge­nom att yo­ga. En or­dent­lig ge­nom­gång av he­la krop­pen ef­ter din för­må­ga. Du gör all­tid så gott du kan! Du trä­nar bl a kon­cent­ra­tion, rör­lig­het, ba­lans och styr­ka. Det är även myc­ket bra yo­ga i fö­re­byg­gan­de syf­te, så den pas­sar al­la. Cert. yo­ga­in­struk­tör Ma­rie-Lou­i­se Lan­dén. Sa­marr. NBV. Well­be­ez, Erik Sand­bergs­ga­tan 42, Sol­na. In­fo & an­mä­lan: www.yo­ga­spi­rit­stock­holm.se

Hjär­nyo­ga

Enk­la och ro­li­ga rö­rel­ser för he­la krop­pen, t ex ryg­gen och ax­lar­na. Vi övar ba­lans och vi gör myc­ket kors­rö­rel­ser. Går ut­märkt att gö­ra på stol, om du be­hö­ver sit­ta. Med Hjär­nyo­ga kan du få bätt­re min­ne, vi blir mer kon­cen­tre­ra­de, tän­ker kla­ra­re, blir fy­siskt fris­ka­re och mår myc­ket bätt­re. Yo­gan är lugn och skön, och du an­pas­sar all­tid rö­rel­ser­na till dig själv! Cert. yo­ga­in­struk­tör Ma­rie-Lou­i­se Lan­dén. Sa­marr. NBV. Well­be­ez, Erik Sand­bergs­ga­tan 42, Sol­na. In­fo & an­mä­lan: www.yo­ga­spi­rit­stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.