27 AU­GUSTI

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER -

Sa­gostund med Kristin

Kl 14. Sa­gostund med Kristin plus öp­pen verk­stad. För barn 3–6 år. Bib­li­o­te­ket i Signal­fa­bri­ken. Es­pla­na­den 10.

Film­klubb

Kl 13. Film­klub­ben för barn 3–5 år. Hal­lon­ber­gens bib­li­o­tek. Hal­lon­ber­gens cent­rum.

Ny­fi­ken på Kul­tur Sund­by­berg

Kom och pro­va på de oli­ka ak­ti­vi­te­ter som vi har att er­bju­da! Lör­dag 27 au­gusti kl 10.30–14.00. Då kan du pro­va på sång, pro­va på att spe­la oli­ka in­stru­ment, spe­la te­a­ter, dan­sa, ska­pan­de på Gal­le­ri UNG, barn­dans el­ler sång & ryt­mik. Var: Kul­tur­cent­rum, Hal­lon­ber­gen c, 1 tr. Ar­ran­gör: Kul­tur Sund­by­berg.

Ska­pan­de lör­dag

Un­der des­sa till­fäl­len kan du mel­lan 0–25 år ska­pa i oli­ka ma­te­ri­al och an­vän­da oli­ka tek­ni­ker. När: Lör­dag 27 au­gusti, kl 11.30–13.30. Var: Kul­tur­cent­rum, Hal­lon­ber­gen c, 1 tr. Gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.