Det här dröm­mer vi om

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Svens­kar­nas dröm­bo­en­de är skär­gårds­hus med sto­ra föns­ter och havs­ut­sikt, det sva­rar 28 pro­cent. Näs­tan varan­nan svensk, 46 pro­cent, vill by­ta bo­stad. All­ra flest vill flyt­ta in­om sta­den där de bor. 84 pro­cent är be­red­da att för­änd­ra sitt hem för att gö­ra det mer mil­jö­vän­ligt. Klä­der och shop­ping är det förs­ta svens­kar­na skär

ned på om bo­en­de­kost­na­der­na steg med tvåtu­sen kro­nor i må­na­den. 62 pro­cent av svens­kar­na vill ha städ­hjälp hem­ma, 24 pro­cent vill få ma­ten hem­le­ve­re­rad och 19 pro­cent vill slip­pa tvät­ta.

15 pro­cent vill gå på bo­stads­vis­ning i vir­tu­al re­a­li­ty och var ti­on­de kan tän­ka sig att kö­pa bo­stad ut­an att ha sett den i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.