Nu blir det ac­tion i par­ken!

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson jonas.carlsson@di­rekt­press.se

Ny­li­gen togs det förs­ta spad­ta­get för en ny ak­ti­vi­tet­s­y­ta i Tuvan­par­ken. Här kom­mer det fin­nas en hin­der­ba­na, ute­gym, en parkour­del och en löp­ba­na. Parkour­grup­pen Stre­et men­ta­li­ty är gla­da att det byggs yt­ter­li­ga­re en plats för parkour i Sund­by­berg.

– Det är kul att se att det sat­sas på parkour. För­ut har vi fått käm­pa myc­ket för det, så det här är kul. Jag trod­de in­te att allt skul­le hän­da så fort, sä­ger Alex­an­der Nils­son från Stre­et men­ta­li­ty.

Ak­ti­vi­tet­s­y­tan, som går un­der ar­bets­nam­net ”Nin­ja­par­ken” (men som än­nu in­te har nå­got namn), kom­mer även att ha ett ute­gym, hin­der­ba­na och en löp­ba­na. Det är allt­så in­te en­bart för parkourut­ö­va­re, ut­an tan­ken är att så många som möj­ligt ska kun­na rö­ra sig i den nya de­len som kom­mer va­ra be­lä­gen längst upp i den öv­re de­len av Tuvan­par­ken.

– Vi ser det här som en des­ti­na­tionspark, sä­ger Peter Lind­ström, mark- och an­lägg­nings­chef på Sund­by­bergs stad.

På plats när förs­ta spad­ta­get togs var kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M), kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Jo­han Storå­kers (L) och le­da­re och barn från parkour­grup­pen Stre­et men­ta­li­ty. Den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten fram­hål­ler gär­na par­ken som ett ex­em­pel på de in­ve­ste­ring­ar som görs i Sund­by­berg.

– Till­väx­ten ge­ne­re­rar in­täk­ter som vi kan in­ve­ste­ra i stads­mil­jö, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son.

För parkour­de­len har Sund­by­bergs stad ta­git hjälp av parkourut­ö­va­re, där det fram­förts öns­ke­mål om att ha just en rak hin­der­ba­na som det ock­så kom­mer att bli.

– Det är gans­ka unikt. I Riss­ne är det mer kom­bi­na­tio­ner, sä­ger land­skaps­ar­ki­tek­ten Jes­si­ca Ing­els­son.

Ak­ti­vi­tet­s­y­tan har ri­tats av ar­ki­tek­ten Xinga Li och be­räk­nas bli klar vec­ka 44. I Tuvan­par­ken ska det fram­ö­ver ock­så byg­gas en lek­plats med ska­tey­ta.

Flat­bre­ad­piz­za och hip­steröl från Sund­by­berg i ma­gen och 24 ar­betstim­mar kvar till se­mestern, men vem räk­nar? @doom­lob­byn, Doom­främ­jan­det på Twit­ter.

FOTO: JONAS CARLSSON

SPADTAG. Mi­kael T. Eriks­son (M) och Jo­han Storå­kers (L) sät­ter spa­den i mar­ken i Tuvan­par­ken och Stre­et men­ta­li­ty i bak­grun­den jub­lar.

ILLUSTRATION: XINGA LI, X2 ARCHITECTS

AK­TI­VI­TET­S­Y­TA. Den här plat­sen kom­mer för­hopp­nings­vis va­ra till gläd­je för många Sund­by­bergs­bor.

SPADTAG. Mi­kael T. Eriks­son (M) och Jo­han Storå­kers (L) po­se­rar med spa­de i Tuvan­par­ken med Stre­et men­ta­li­ty i bak­grun­den.

FOTO: JONAS CARLSSON

MÖTE. Peter Lind­ström och Jes­si­ca Ing­els­son från kom­mu­nen till hö­ger, träf­far Stre­et men­ta­li­ty till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.