”Nä­tet blev in­te vad vi dröm­de om”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Se­mester­ti­der och min fa­ce­book­si­da dränks som van­ligt av gla­da, sol­brän­da och un­der­stundom lätt på­struk­na häls­ning­ar från när och fjär­ran.

Det är ju kul och får mig att min­nas in­ter­nets barn­dom. Den nya tek­ni­ken skul­le kny­ta sam­man och, ja, fak­tiskt för­änd­ra värl­den.

Ni vet hur det blev? Dik­ta­tu­rer stäng­er ner miss­hag­li­ga si­dor al­ter­na­tivt spa­nar i cy­ber­dunk­let och gri­per dis­si­den­ter­na.

Di­ver­se kon­ton, in­te ba­ra bank­kon­ton, hac­kas i tid och otid – men det är fort­fa­ran­de lön­sam­mast för bo­la­gen att er­sät­ta kun­der­na och fort­sät­ta i sam­ma spår. Per­son­pro­fi­le­rad re­klam pop­par upp mest he­la ti­den. Hur vet de att just jag kö­per den sor­tens hund­mat? För att in­te ta­la om al­la hund­ra­tals märk­li­ga spam.

Vi jour­na­lis­ter har vant oss vid att bom­bar­de­ras med för­tal och in­ter­net­hot. All­tid ano­nymt för­stås. All­tid från sam­ma håll. Sym­pa­ti­sö­rer till lan­dets för till­fäl­let näst störs­ta par­ti. Ni vet vil­ket.

In­ter­net är som att skic­ka vy­kort, sa en ex­pert för någ­ra år se­dan. Sto­re­bror ser dig. He­la ti­den.

Värl­den är sig lik men Fa­ce­book är kul. Trev­lig som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.