Team mot fa­mil­je­våld av­veck­las

Fa­mil­je­vålds tea­met med bas i Sund­by­berg kom­mer att för­svin­na i sin nu­va­ran­de form vid års­skif­tet. Ett ge­men­samt av­tal med sex and­ra kom­mu­ner har sagts upp.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Fa­mil­je­vålds tea­met vän­der sig till män och kvin­nor över 16 år som ut­ö­var våld mot per­so­ner de har en nä­ra re­la­tion till.

– Verk­sam­he­ten är upp­skat­tad, se­nast i vå­ras ha­de de öp­pet hus, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Jesper Wiklund (V) som är kri­tisk till en av­veck­ling.

Två an­ställ­da finns i Sund­by­berg, men stö­det har er­bju­dits även i and­ra kom­mu­ner.

Verk­sam­he­ten star­ta­de 2008 då ett kommun­ge­men­samt av­tal teck­na­des mel­lan Sund­by­berg, Sol­na, Sol­len­tu­na, Sig­tu­na, Upp­lands Väs­by, Upp­lands-Bro och Jär­fäl­la. Al­la kom­mu­ner har bi­dra­git till fi­nan­sie­ring­en.

Av­ta­let har sagts upp med slut­da­tum 31 de­cem­ber 2017. Upp­lands Väs­by kom­mun skri­ver i sitt be­slut att även om man för­sökt in­for­me­ra om in­sat­sen har be­sö­ken mins­kat. Den kom­mun som nytt­jat verk­sam­he­ten mest är Sund­by­berg, kon­sta­te­rar de.

Att stöd rik­tas även till vålds­ut­ö­var­na är ty­värr ovan­ligt, en­ligt Jesper Wiklund. Han ha­de in­te räk­nat med vad han be­skri­ver som en ned­lägg­ning.

– Bå­de jag och för­valt­ning­en blev för­vå­nad. Vi bor­de lyf­ta upp det ge­men­samt på po­li­tisk ni­vå för att hit­ta en lös­ning, sä­ger han.

Sund­by­bergs stad har in­te fat­tat någ­ra po­li­tis­ka be­slut om hur si­tu­a­tio­nen ska lö­sas fram­ö­ver. Än så länge lig­ger frå­gan på tjäns­te­man­na­ni­vå, en­ligt Jo­se­fin Mal­mqvist (M), so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

– I sam­ma form kom­mer det in­te va­ra kvar ef­tersom de and­ra kom­mu­ner­na in­te vill va­ra med. Men hur vi ska fort­sät­ta job­ba får vi ta ställ­ning till, det är en frå­ga in­för verk­sam­hets­pla­nen 2018, sä­ger hon.

På fa­mil­je­vålds tea­met och stöd­tea­met för vålds­ut­sat­ta finns i dag sam­man­lagt fy­ra tjäns­ter, varav två har fi­nan­si­e­rats ge­nom det nu av­slu­ta­de sam­ar­be­tet. Sund­by- bergs­stad har ar­bets­gi­var­an­sva­ret för al­la tjäns­ter­na.

I sam­band med att fa­mil­je­vålds tea­met av­veck­las, fö­reslås ä ve­nen av­veck­ling av stöd­tea­met. Istäl­let ska två nya tjäns­ter in­rät­tas, in­om en­he­ten barn­skydd.

”Hur vi ska fort­sät­ta job­ba får vi ta ställ­ning till.”

För­de­lar med det­ta är, en­ligt kom­mu­nen, att allt ar­be­te med våld i nä­ra re­la­tio­ner sam­las. Det­ta be­döms va­ra mer kost­nads­ef­fek­tivt, ge ett ökat hel­hets­per­spek­tiv och stör­re möj­lig­he­ter att va­ra flex­i­bel i frå­ga om hur och var be­hand­ling sker.

”Ge­nom att in­rät­ta nya tjäns­ter in­rik­ta­de mot våld i nä­ra re­la­tio­ner med spe­ci­fik kom­pe­tens i frå­gor­na ges möj­lig­he­ter att ut­veck­la ar­be­tet yt­ter­li­ga­re”, skri­ver so- ci­al- och ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en.

Ef­ter se­mester­pe­ri­o­den kom­mer kom­pe­ten­sen hos de an­ställ­da att ut­vär­de­ras ut­i­från de krav som ställs på de nya tjäns­ter­na. För de som even­tu­ellt in­te er­bjuds en ny tjänst ska möj­lig­he­ter till om­pla­ce­ring un­der­sö­kas.

FOTO: MICHAEL FOLMER

Jo­se­fin Mal­mqivst (M), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

AV­VECK­LING. De and­ra kom­mu­ner­na vill in­te be­ta­la för det Sund­by­bergs­ba­se­ra­de fa­mil­je­våldstea­met läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.