Ny syn på ut­skäll­da om­rå­den

Se­gre­ga­tion, kri­mi­na­li­tet el­ler kanske ro­man­ti­se­ring – fö­re­ställ­ning­ar­na om de om­rå­den som upp­för­des un­der mil­jon­pro­gram­met är många. Fak­tum är dock att det i dag be­räk­nas bo runt två mil­jo­ner män­ni­skor i bo­stä­der från mil­jon­pro­gram­mets tid, varav fle­ra h

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hag­ström re­dak­tion@vi­isund­by­berg.se

År 1965 be­slu­ta­de riks­da­gen att en mil­jon nya bo­stä­der skul­le upp­fö­ras i Sve­ri­ge un­der de kom­man­de tio åren. Man vil­le rå­da bot på bo­stads­bris­ten ge­nom att byg­ga topp­mo­der­na bo­en­den till rim­li­ga pri­ser; här skul­le den med­vet­na ar­be­tar- och me­del­klas­sen bo.

Och som det bygg­des: rad­hus, vil­lor, fler­fa­miljs­hus. Och hög­hus­om­rå­den så klart; vil­ka var en re­la­tivt li­ten del av vad den to­ta­la be­byg­gel­sen be­stod av – men som i dag för många de­fi­ni­e­rar he­la mil­jon­pro­gram­met.

Me­del­klass och ar­be­tar­klass flyt­ta­de in en­ligt plan, men en hel del lä­gen­he­ter eka­de fort­fa­ran­de tom­ma. När flyk­ting­vå­gor­na bör­ja­de ström­ma in någ­ra år se­na­re var det na­tur­ligt att pla­ce­ra de ny­an­län­da i de le­di­ga bo­stä­der­na. In­vand­ra­re flyt­ta­de in, och svensk­föd­da per- so­ner bör­ja­de flyt­ta ut. Här nå­gon­stans bör­ja­de ock­så mång­as syn på om­rå­de­na att för­änd­ras.

Idag av­lö­ser de­bat­ter­na kring mil­jon­pro­gram­met varand­ra. För­do­mar speg­lar dis­kus­sio­ner­na, där om­rå­de­na of­ta ta­las om i ne­ga­tiv kon­text. Och visst, det går in­te att kom­ma ifrån att kri­mi­na­li­tet och se­gre­ga­tion ex­i­ste­rar – men det är långt ifrån he­la san­ning­en.

– Det finns ex­tremt många my­ter kring mil­jon­pro­gram­met. Folk tror till ex­em­pel att al­la män­ni­skor i mil­jon­pro­grams om­rå­de­na är fat­ti­ga – men ba­ra för att fler har läg­re in­koms­ter be­ty­der det in­te att de för den de­len mås­te va­ra fat­ti­ga. Fat­tig­domsmy­ten över­glän­ser och på­ver­kar allt an­nat ef­tersom folk au­to­ma­tiskt får för sig att det är då­li­ga om­rå­den att bo i, men det stäm­mer helt en­kelt in­te, sä­ger Car­los Ro­jas, vd på Swe­den Re­se­arch och fö­re­lä­sa­re.

Att om­rå­de­na är gråa och präg­la­de av be­tong är en an­nan van­lig miss­upp­fatt­ning. När bo­stä­der­na upp­för­des bygg­de man dem glest, och många hus lig­ger pre­cis i an­slut­ning till fi­na grön­om­rå­den.

– Mind­re an­del av ytan är be­byggd än i de fles­ta and­ra bo­stads­om­rå­den. Folk som be­sö­ker mil­jon­pro­gram blir ibland över­ras­ka­de av gröns­kan. Och folk som bor i om­rå­de­na bru­kar vär­de­ra när­he­ten till na­tu­ren och gröns­kan, be­rät­tar Car­los Ro­jas.

En an­nan van­lig myt är att män­ni­skor vill flyt­ta där­i­från. En­ligt un­der­sök­ning­ar som Swe­den Re­se­arch gjort vill över hälf­ten fak­tiskt bo kvar; folk trivs. Många har råd att flyt­ta, men gör det in­te än­då, me­nar Car­los Ro­jas.

– Det vi ser i un­der­sök­ning­ar­na är att en del av de som pla­ne­rar att flyt­ta egent­li­gen vill bo kvar, men ser in­te att det finns mo­der­na­re el­ler stör­re lä­gen­he­ter i om­rå­det när det är det de vill ha. Bland an­nat där­för är det bra att det byggs mer nya bo­stä­der nu i mil­jon­pro­grams om­rå­den.

I vis­sa mil­jon­pro­gram som­rå­den har bo­stä­der­nas po­pu­la­ri­tet vux­it. I till ex­em­pel Ha­galund i Sol­na ökar pri- ser­na kraf­tigt och många vill flyt­ta in.

– Folk upp­täc­ker att om­rå­de­na fak­tiskt är fi­na, trev­li­ga och in­te alls så far­li­ga. Det blir en god spi­ral när män­ni­skor bör­jar in­tres­se­ra sig ef­tersom att det smit­tar av på and­ra män­ni­skor. I mil­jon­pro­grams om­rå­den kom­mer det även att byg­gas myc­ket nytt, så folk kom­mer tving­as ut­ma­na sig själ­va och si­na fö­re­ställ­ning­ar och flyt­ta dit.

Un­der mil­jon­pro­gram­met

bygg­des ma­jo­ri­te­ten av lä­gen­he­ter­na med tre rum och kök, för att det fanns ett an­ta­gan­de om att vi skul­le ha två barn och de skul­le de­la rum. Det har gjort att stör­re fa­mil­jer fått svårt att få plats. Nu pro­du­ce­ras det allt­så nya lä­gen­he­ter i många av om­rå­de­na, vil­ket Car­los Ro­jas tror kom­mer gö­ra dem mer at­trak­ti­va:

– Man byg­ger stör­re, ny­a­re och mo­der­na­re bo­stä­der runt om­kring, så att folk som in­te vill flyt­ta från om­rå­det kan flyt­ta dit, och de som vill bo kvar i li­te äld­re, bil­li­ga­re bo­stä­der kan gö­ra det, sam­ti­digt som nya män­ni­skor kan flyt­ta in. Det finns helt en­kelt en hel del al­ter­na­tiv.

Sam­ti­digt upp­ma­nar han män­ni­skor att vid­ga si­na vy­er och ut­ma­na si­na för­ut­fat­ta­de me­ning­ar:

– Var­för tyc­ker vi egent­li­gen att det är fel med hög­hus? De som är kri­tis­ka är va­na att bo i and­ra ty­per av hus, vis­sa har ald­rig bott i ett hög­hus­om­rå­de. Vi ser i un­der­sök­ning­ar­na att män­ni­skor som en gång bott i hög­hus ten­de­rar att vil­ja fort­sät­ta bo i hög­hus. Det vi in­te har nå­gon egen er­fa­ren­het av ten­de­rar vi att va­ra räd­da för och ne­ga­ti­va till. Men det är helt en­kelt ba­ra för­do­mar.

Folk upp­täc­ker att om­rå­de­na fak­tiskt är fi­na.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

PRO­BLEM. Hal­lon­ber­gen i Sund­by­berg har of­ta pe­kats ut som ett pro­blem­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.