S sva­rar KD om vår­den

DEBATT. El­la Boh­lin (KD) pro­te­ste­ra­de i en de­battar­ti­kel i Vi i Sund­by­berg num­mer 28/2017 mot att vår­den i Stock­holm är splitt­rad och att det­ta sär­skilt drab­bar mul­ti­sju­ka och äld­re. Boh­lin ver­kar glöm­ma att hon själv och al­li­an­sen styrt lands­ting­et i mer

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Dag Lars­son (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd

Al­li­an­sens po­li­tik har gått ut på att styc­ka upp vår­den i stän­digt fler de­lar som in­te sam­ar­be­tar med varand­ra. Vår­den har där­med bli­vit allt svå­ra­re att ori­en­te­ra sig i sam­ti­digt som pa­ti­en­ten fått ett allt stör­re an­svar för att själv or­ga­ni­se­ra sin vård. För den som har kom­plexa be­hov el­ler sak­nar re­sur­ser att va­ra en upp­lyst kon­su­ment är det för­stås in­te bra.

Ef­ter att ha bi­dra­git till pro­ble­met i tio år vill Boh­lin nu allt­så ge sken av att be­käm­pa det. Men var­ken hon el­ler hen­nes al­li­ans­kom­pan­jo­ner har nått in­sik­ten om vad pro­ble­met be­ror på. I sin bud­get för­kla­rar de näm­li­gen att fler de­lar av vår­den ska styc­kas av i iso­le­ra­de öar. Med ena han­den ges­ti­ku­le­rar de mot sam­ord­ning och ko­or­di­na­tion – med and­ra han­den gör de den svå­ra­re.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter ser in­te ba­ra att den splitt­ra­de vår­den drab­bar äld­re och mul­ti­sju­ka, vi för­står ock­så hur

För pa­ti­en­ten ska vår­den präglas av just sam­ver­kan.

pro­ble­met upp­stått. I vårt bud­get­för­slag pre­sen­te­rar vi där­för Vård­sam­ver­kan Stock­holm – en al­ter­na­tiv vård­mo­dell som vi­lar på en­kel­het, val­fri­het och an­svar.

För pa­ti­en­ten ska vår­den präglas av just sam­ver­kan, in­te splitt­ring och kon­kur­rens. Till de skar­pa för­sla­gen i mo­del­len hör att al­la vård­cen­tra­ler ska till­de­la si­na pa­ti­en­ter en Egen vår­d­an­sva­rig (EVA) som ska va­ra pa­ti­en­tens hu­vud­kon­takt och ta ett sam­lat an­svar för pa­ti­en­tens vård.

Vi fö­re­slår ock­så att de go­da er­fa­ren­he­ter­na från TioHund­ra-pro­jek­tet i Norr­täl­je – av sam­ord­ning mel­lan lands­ting och kom­mun kring de äl­dres be­hov – tas vi­da­re på and­ra plat­ser i lä­net. Så kom­mer vi till rät­ta med de pro­blem som El­la Boh­lin och al­li­an­sen ska­pat un­der sin långa tid vid mak­ten.

FOTO: MOSTPHOTOS

REPLIK. Det är al­li­an­sen som un­der sin tid vid mak­ten har ska­pat pro­ble­men in­om vår­den, an­ser Dag Lars­son (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.