”Där lig­ger Po­mo­na klu­ven mitt itu”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - SKRIVEN AV LEIF ANDERSSON

När han kom­mer ner mot sjön och blic­kar väs­terut slås han av dess ro och skön­het och han blir stå­en­de be­trak­tan­de vat­ten­spe­geln sam­ti­digt som en bo­fink sjung­er en­ve­tet i bak­grun­den. Han vän­der blic­ken åt and­ra hål­let och ser Are­nas­ta­den med Fri­ends Are­na och Mall of Scan­di­na­via tor­na upp sig mot ho­ri­son­ten och und­rar ge­nast vil­ken stads­ar­ki­tekt som god­känt den ”fi­na” pen­dang­en till sjön. Den där id­rotts­a­re­nan som kan ta emot drygt 50 000 per­so­ner och som in­te har en sta­tion för kol­lek­tiv trans­port när­ma­re än cir­ka en kilo­me­ter bort. Det blir lätt ka­o­tiskt i om­rå­det när man be­sökt are­nan och skall ta sig gå­en­de där­i­från an­ting­en till Sol­na sta­tion för pen­del­tå­get el­ler till tun­nel­ba­nan i Sol­na cent­rum. Dess­utom tycks are­nan ru­i­ne­ra Svens­ka Fot­bolls­för­bun­det. ” Vad var det för fel på Rå­son­da sta­di­on” tän­ker Ah­med. Ah­med när­mar sig den nor­ra si­dan av sjön och på hans vänst­ra si­da bre­der ett stör­re om­rå­de med sly ut sig mel­lan gång­vä­gen och sjön. Han und­rar hur långt det är ner till strand­kan­ten här. Ah­med bör­jar rö­ra sig in mot skogs­dung­en för att få ett svar på sin und­ran. När han kom­mer in en bit i dung­en mär­ker han att av­stån­det till sjön är li­te läng­re än han trott. Sjön sträc­ker sig som en djup smal springa in i mot den tä­ta sko­gen och längst in anar han två stum­par som pop­par upp ur vatt­net. ” Vad kun­de det där va­ra? En träd­stam klu­ven i två bi­tar?” tän­ker Ah­med och be­stäm­mer sig för att un­der­sö­ka sa­ken när­ma­re, men han vill in­te klam­pa ut i vatt­net i si­na fins­kor, ut­an käm­par sig fram i den rätt snå­ri­ga sko­gen som lig­ger när­mast sjön.

Ef­ter någ­ra mi­nu­ters klaf­san­de längs den vå­ta strand­kan­ten bör­jar de två stum­par­na ta en mer kon­kret form för Ah­med, han får en allt star­ka­re käns­la av att han in­te vill tro på vad han ser. Kon­tu­rer­na blir allt skar­pa­re och den ena stum­pen ser fak­tiskt ut som ett kvin­no­hu­vud i pro­fil med hå­ret ut­spritt på vat­ten­y­tan. Nu är han så nä­ra och det är in­te läng­re nå­gon tve­kan, där lig­ger Po­mo­na klu­ven mitt itu.

” Vem kan ha ot­fört nå­got så bes­ti­a­liskt? Var­för ha­de gär­nings­man­nen in­te gömt krobbs­de­lar­na bätt­re? Hor kan det kom­ma sig att ing­en obb­täckt krob­ben ti­di­ga­re? Det tycks jo bro­me­ne­ra myc­ket folk i strå­ken ront sjön. Jag står in­te ball läng­re”, tän­ker Ah­med och ma­gen vän­der sig form­li­gen ut och in.

Ah­med ring­er in sitt fynd till kon­to­ret, som ge­nast skic­kar ut någ­ra po­li­ser för att spär­ra av brotts­plat­sen och någ­ra tek­ni­ker för att på­bör­ja un­der­sök­ning­en av brotts­plat­sen och brottsoff­ret. Ah­med tän­ker att det här tro­ligt­vis hän­de re­dan för en vec­ka se­dan, vil­ket har gett för­ö­va­ren ett re­jält för­språng och att många re­le­van­ta spår är för­stör­da.

När po­li­ser­na och tek­ni­ker­na an­län­der ger Ah­med dem en kort rap­port om si­na ob­ser­va­tio­ner och åker se­dan hem till den ny­in­köp­ta bo­stads­rät­ten på Ank­dammsga­tan för att häm­ta nya kraf­ter in­för den fort­sat­ta ut­red­ning­en. Nor­malt sett gick han all­tid in på Bul­lens Ba­ge­ri och Kon­di­to­ri och köp­te hem nå­got gott till kaf­fet, de ha­de väl­digt go­da bak­verk. Den här da­gen ha­de dock mag­töm­ning­en ta­git sin tri­but.

Da­gen ef­ter är en ut­sövd och pigg Ah­med till­ba­ka på kon­to­ret igen. Han bör­jar med att kal­la in en mas­sa av Po­mo­nas med­ar­be­ta­re och fö­re det­ta med­ar­be­ta­re på Ener­gy Sa­vers för för­hör, såsom svens­ke vd:n Mor­gan Enspar­re, per­so­nal­di­rek­tö­ren Gul­lan Wal­lin, ut­veck­lings­che­fen Leo Frank, Six­ten Jans­son, Lennart Ols­son, An­na Ly­sell och Ma­rie Syl­vin. Ah­med var in­te en tål­mo­dig per­son och han ha­de all­tid haft svårt att be­dö­ma hur lång tid oli­ka sa­ker tar att ge­nom­fö­ra. Där­för fyll­des snabbt vänt­rum­met ut­an­för hans kon­tor med ovan nämn­da per­so­ner. Tre sto­lar fanns till­gäng­li­ga i det trånga ut­rym­met, övri­ga fick glatt stå och vän­ta, me­dan Ah­med fort­fa­ran­de satt och pra­ta­de med Ener­gy Sa­vers vd. Si­tu­a­tio­nen ut­an­för Ahmeds kon­tor lik­na­de i mångt och myc­ket den som of­tast är på sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar.

Ah­med bör­jar rö­ra sig in mot skogs­dung­en för att få ett svar på sin und­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.