Cy­kel­mål satt för år 2025

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

An­de­len re­sor med cy­kel ska öka till 15 pro­cent fram till år 2025. Det må­let har Sund­by­bergs stad satt upp.

Kom­mun­sty­rel­sen har be­slu­tat att Sund­by­berg ska sö­ka med­lem­skap i Svens­ka cy­kel­stä­der. För att va­ra be­hö­rig till det­ta krävs även ett po­li­tiskt be­slut om att öka an­ta­let cy­kel­re­sor, nå­got stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den nu fat­tat.

I 2016 års res va­ne­un­der­sök­ning stod cyk­lan­de t för nio pro­cent av re­sor­na i kom­mu­nen. Övri­ga re­sor fö­re­togs med kol­lek­tiv­tra­fik (44 pro­cent), bil (30 pro­cent) el­ler till fots (16 pro­cent).

För­e­ning­en Svens­ka cy­kel­stä­der bil­da­des i maj 2015 och be­står i dag av 23 kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.