GISSA VAD DE VÄNTAR PÅ?

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson jonas.carlsson@di­rekt­press.se 070-78 78 706

Många Po­ké­mo­näls­ka­re ha­de ny­li­gen sam­lats vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet för en rik­tig folk­fest. Det­ta var en av fle­ra chal­leng­es som på­gick i värl­den sam­ti­digt som det sto­ra Po­ké­mon Go Fest-eve­ne­mang­et i Chi­ca­go äg­de rum.

– Vår del går ut på att fånga så många Po­ké­mon vi kan, sä­ger Jo­han Boh­lin från Po­ke­mon Go Sol­na/Sund­by­berg som var när­va­ran­de vid just den här chal­leng­en vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

På Fa­ce­book he­ter grup- pen ”Po­ké­mon Go Sol­na/ Sund­by­berg NYA”. Men det var in­te en­bart Sol­na­bor och sund­by­ber­ga­re på plats. Jo­han Boh­lins sys­ter­son Erik Jons­son ha­de kom­mit lång­vä­ga för att del­ta.

– Jag har åkt hit än­da från Ös­tersund, sä­ger Erik Jons­son.

Det som ver­kar va­ra Po­ké­mon Go:s styr­ka är att det är ro­ligt att spe­la spel sam­ti­digt som man får rö­ra på sig.

– Man kan fånga många po­ké­mon och får sam­ti­digt va­ra ute, sä­ger Lin­da Al­ne­bo.

Men det har trots allt kanske in­te har synts till li­ka många en­tu­si­as­ter som har va­rit ute och le­tat fi­gu­rer som för­ra som­ma­ren. Jo­han Boh­lin tror att det he­la är på åter­gång på grund av nya sa­ker som händer i spe­let.

– Folk som in­te har spe­lat på länge mär­ker att det har hänt myc­ket sedan se­nast, sä­ger han.

Det märks att Po­ké­mon Go är nå­got som drar till sig bå­de äld­re och yng­re, kvin­nor som män. Det be­kräf­tas av Theré­se Therén som ock­så är från Fa­ce­book­grup­pen Po­ke­mon Go Sol­na/Sund- by­berg nya. Po­ke­mon Go är till för al­la.

– Jag har sett pen­sio­nä­rer med rul­la­to­rer som spe­lar Po­ké­mon, Therén.

Någ­ra da­gar ef­ter start­kväl­len får Vi i Sol­na tag på sä­ger Theré­se Jo­han Boh­lin för att hö­ra hur all­ting gick. Be­ro­en­de på hur väl grup­pen gjor­de ifrån sig kun­de de bland an­nat vin­na tids­bonu­sar och få till­gång till att fånga Po­ké­mon som ald­rig har fun­nits till­gäng­li­ga för­ut. Det gick all­de­les ut­märkt för grup­pen, vi­sar det sig.

– Det känns bra. Det har va­rit jät­te­ro­li­ga da­gar. Vi hål­ler på just nu och fång­ar två Le­gen­da­ry Po­ké­mon, sä­ger Jo­han Boh­lin.

FOTO: JONAS CARLSSON

FOTO: JONAS CARLSSON

PO­KÉ­MON GO. Jo­han Boh­lin, Erik Jons­son, Cal­le Cas­te­li­us och Theré­se Therén.

SPE­LAR. Erik Ås och Andre­as Min­ne har ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.