100-åring loc­kar unga od­la­re

In­tres­set för od­ling är på upp­åt­gå­en­de och många yng­re stäl­ler sig i kö för en lott. Sund­by­bergs ko­lo­ni­träd­gårds­för­e­ning har där­e­mot dju­pa röt­ter och räk­nar med full­satt un­der 100-års­fi­ran­det näs­ta lör­dag.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se 070-78 72 078

57 stu­gor och näs­tan 100 med­lem­mar har Sund­by­bergs ko­lo­ni­träd­gårds­för­e­ning. Många bör­jar med en od­lings­lott ut­an bod, in­nan de går över till mer am­bi­tiö­sa åta­gan­den. Även biku­por finns i ko­lo­ni­om­rå­det mel­lan Duv­bo och Hal­lon­ber­gen. In­te minst när bi­na blir fär­re är det vik­tigt för väx­ter­na.

Först fanns ko­lo­nistu­gor­na in­till Vack­ra vägen, men 1944 sa­des ar­ren­det upp och en för­flytt­ning på­bör­ja­des till Duv­bo­om­rå­det. 1948 in­vig­des det nu­va­ran­de ko­lo­ni­om­rå­det – kanske det blir än­nu ett fi­ran­de näs­ta år.

Nu är det ko­lo­nis­ten Christi­ne Gustafs­son som le­der fest­fix­an­det när det är 100 år sedan för­e­ning­en bil­da­des.

– Det går bra med an­mäl­ning­ar­na. Vi ska ha ett mö­te till och pe­ta ner al­la de­tal­jer och skri­ka li­te på hjälp. Men vi tror på en ro­lig fest med stort del­ta­gan­de, sä­ger hon.

Fes­ten ska hål­las i för­e­nings­stu­gan som har en dans­ba­na med tak in­till.

Bå­de Sol­veig Ols­son, kas­sör i för­e­ning­en, och ord­fö­ran­de Van­ja Se­ver har od­lat sedan 1980-ta­let. Nu ser de en upp­gång för od­lan­det.

– Vi har 80, 90 per­so­ner som står på in­tres­se­lis­tan. Det är myc­ket! Till­gång­en är be­ro­en­de av hur många som sä­ger upp sig; i år har det va­rit fy­ra styc­ken, sä­ger Sol­veig Ols­son som halvt på skämt läg­ger till att vän­te­ti­der­na lik­nar För­val­ta­rens.

Bland de som an­mä­ler sig till vän­tekön finns många yng­re.

– Det är li­te in­ne med små­träd­går­dar och det finns en med­ve­ten­het om närod­lat och eko­lo­giskt, sä­ger Christi­ne Gustafs­son.

Od­lings­in­tres­set går in­te all­tid hand i hand med ett in­tres­se för att ren­sa ogräs.

– Det förs­ta de ser är

”Gud vil­ket pa­ra­dis”; de vet in­te hur myc­ket ogräs det blir, sä­ger Van­ja Se­ver och be­rät­tar om hur hon fått ren­sa ef­ter att ha va­rit bor­ta i två vec­kor.

Att vil­ja är vik­tigt för att lyc­kas med sin lott, så­väl som att lyss­na på gran­nar-

nas råd och att in­te va­ra rädd för att frå­ga om hjälp.

– Sedan finns det en mas­sa böc­ker och träd­gårds­pro­gram, jag lär mig var­je dag, sä­ger Van­ja Se­ver.

”Blod­törs­ti­ga” rå­djur och ha­rar ”sto­ra som pud­lar” sö­ker sig ock­så till ko­lo­ni­om­rå­det. För att in­te ta­la om mör­darsnig­lar. Sol­veig Ols­son har med sig sitt barn­barn, 10-åri­ga Ida Svens­son. De pla­ne­rar en över­natt­ning i ko­lo­nistu­gan då de ska le­ta snig­lar till­sam­mans.

– De är li­te fär­re i år ef­tersom det har va­rit li­te kal­la­re, men man mås­te ploc­ka än­då, sä­ger Van­ja Se­ver.

Mar­ken ar­ren­de­ras av kom­mu­nen med un­dan­tag för en del av mar­ken som till­hör kyr­kan. Stu­gor­na vär­de­ras av för­e­ning­en en­ligt en mall, till skill­nad från de mark­nads­pri­ser som finns på and­ra stäl­len.

Nå­got hot mot för­e­ning­ens fort­lev­nad ser de in­te. Även om många plat­ser i Sund­by­berg be­byggs har det ald­rig ta­lats om att an­vän­da ko­lo­ni­för­e­ning­ens mark.

– In­te än i al­la fall, sä­ger Van­ja Se­ver.

Sol­veig Ols­son fli­kar in att i så fall skul­le de va­ra re­do att käm­pa för sin sak.

– Det är så vik­tigt att det finns så­dant här, sär­skilt när de byg­ger så myc­ket, sä­ger Christi­ne Gustafs­son.

Ko­lo­ni­för­e­ning­ar i Stock­holms yt­terstads­de­lar har fått flyt­ta på sig, men i Sund­by­berg ser de in­te var de i så fall skul­le ta vägen.

Ge­men­ska­pen och av­kopp­ling­en är vins­ter­na med att ha en lott, ut­ö­ver själ­va grö­dor­na.

– Jag kan stres­sa över lot­ten hem­ma, men in­te när jag är här, sä­ger Christi­ne Gustafs­son.

En nack­del finns det med för­yng­ring­en bland ko­lo­nis­ter­na:

– Det är rätt få per­so­ner som är här på dag­tid. Folk har så myc­ket an­nat för sig, sä­ger Sol­veig Ols­son.

OAS. Hal­lon­ber­gens fler­fa­miljs­hus syns vid ho­ri­son­ten.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

OD­LING. Bär, grön­sa­ker, blom­mor och ge­men­skap od­las av Christi­ne Gustafs­son, Ida Svens­son, Sol­veig Ols­son och Van­ja Se­ver. Nu fyl­ler Sund­by­bergs ko­lo­ni­träd­gårds­för­e­ning 100 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.