Hi­sto­riskt se­gel­skepp blir kol­lo

For­na Ös­ter­sjöfrak­ta­ren Con­stan­tia in­le­der på mån­dag fem da­gars kol­lout­flyk­ter. Var­je mor­gon kloc­kan 10.00 kas­tar man loss från Hu­vuds­ta Strand. – Ung­do­mar­na får his­sa se­gel och dra i en del tam­par. Och ba­da för­stås, sä­ger Ha­kon Malm­borg, bå­tens äga­re.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jon­ny Andersson jon­ny.andersson@di­rekt­press.se

109 år gam­la Con­stan­tia har de se­nas­te åren hjälpt många barn och ung­do­mar att kom­ma ut till sjöss. Nu är det dags igen. Kom­man­de vec­ka ska sku­tan seglas ut till strän­der ut­med Mä­la­ren.

– Vi har va­rit ute med 200 skol­klas­ser och har jät­te­va­na av ung­ar av al­la slag, men det här med dag­kol­lo är nytt för oss.

Ef­tersom det in­te hand­lar om att för­an­mä­la sig, ut­an att det är ”först till kvarn” som gäl­ler, har be­sätt­ning­en ing­en aning om in­tres­set.

– Jag är helt noll­ställd in­för om det kom­mer barn och ung­do­mar som vill med el­ler in­te, sä­ger Ha­kon Malm­borg.

Barn och ung­do­mar mel­lan 10 och 20 år har möj­lig­het att föl­ja med ut un­der en dag. Max­i­malt 30 per dag kan föl­ja med på en seg­lings- och bad­tur. Står fär­re än fem vid ka­jen kloc­kan 09.45 blir det ing­et seg­lats.

– Vi sik­tar nog på att stan­na till vid en strand el­ler bryg­ga bort­åt Ekerö, Stu­re­hov, el­ler lik­nan­de, sä­ger Ha­kon Malm­borg och be- rät­tar att Stif­tel­sen Sol­nas­ku­tan bör­ja­de spå­na kring kol­lout­flyk­ter för ett par år sedan.

– In­för den här som­ma­ren skic­ka­de vi in en an­sö­kan till kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en i Sol­na Stad, på den vägen är det.

– Det blir jät­te­spän­nan­de att se om det finns ett in­tres­se bland ung­do­mar, fort­sät­ter Ha­kon Malm­borg. När vi va­rit ute med skol­klas­ser har mo­ti­va­tio­nen va­rit väl­digt blan­dad. Nu är det ju fri­vil­ligt, men för­hopp­nings­vis finns det de som är in­tres­se­ra­de.

Con­stan­tia bygg­des 1908, är 33 me­ter lång, 6,2 me­ter bred och tar sig fram med hjälp av två gaf­fel­se­gel, två topp­se­gel och fy­ra för­se­gel. Och hon gör det bra. Ny­li­gen seg­la­de be­sätt­ning­en Con­stan­tia i en del­täv­ling i Tall Ships Ra­ces, från Fals­ter­bo i Skå­ne till Tal­linn, och nåd­de mål­lin­jen som fy­ra.

– 2016 vann vi täv­ling­en Fyn Runt, så nog seg­lar hon bra.

Con­stan­tia vann då tre av fy­ra ra­ce runt den dans­ka ön. I fjär­de ra­cet seg­la­des hon in som tvåa.

Nu är det dock var­ken has­tig­het el­ler öp­pet hav det hand­lar om på kol­lo­seg­ling­ar­na.

– Vi ska ha my­sigt. Seg­la, äta, fi­ka och ba­da. Mitt an­svar är sä­ker­he­ten, reg­ler­na är strik­ta och jag har tre jung­män på däck. Al­la tre är lug­na och er­far­na sjö­män, dess­utom bra med ung­do­mar.

– Klart att ung­do­mar­na får hjäl­pa till att seg­la bå­ten. De får his­sa se­gel, dra i en del tam­par, sko­ta. Vi ska ju ha ro­ligt, sä­ger Ha­kon Malm­borg.

FOTO: PRIVAT

RE­DO . Ha­kon Malm­borg och hans be­sätt­ning hop­pas att många ung­do­mar vill med ut på seg­lings- och bad­kol­lo den här vec­kan.

FOTO: PRIVAT

CON­STAN­TIA. Kl 10.00–16.00 ska Stif­tel­sen Sol­nas­ku­tans skön­het va­ra ute på si­na fem kol­lout­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.