Kna­si­gas­te nam­nen på bo­för­e­ning­ar

Lång­kor­ven, Kattrum­pan, Kak­bur­ken el­ler Kag­gen – vad kan de nam­nen ha ge­men­samt? Jo, när Sve­ri­ges Bostads­rätts­cent­rum (SBC) lis­ta­de de kna­si­gas­te nam­nen på bo­stads­rätts­för­e­ning­ar runt om i lan­det, var des­sa någ­ra av smil­bands­re­tar­na som top­pa­de lis­tan.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

När en bo­stads­rätts­för­e­ning ska bil­das är det själv­klart en pro­cess som mås­te ge­nom­gås; det ska an­mä­las till Bo­lags­ver­ket, be­ta­las en av­gift, bil­das sty­rel­se, och så klart: väl­jas namn. Här ten­de­rar vis­sa sty­rel­ser att va­ra li­te mer kre­a­ti­va än and­ra. I kart­lägg­ning­en som SBC gjort lis­tar de minst sagt fan­ta­si­ful­la namn på bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. Skul­le du vil­ja bo i BB-hu­set el­ler kanske i Hol­ly­wood? Inga pro­blem. El­ler kän­ner du möj­ligt­vis för ett mer spar­tanskt al­ter­na­tiv? Då kanske Fäng­el­set är nå­got för dig.

De fles­ta av nam­nen på bo­stads­rätts­för­e­ning­ar runt om i lan­det ten­de­rar dock att va­ra täm­li­gen nor­ma­la, och många som väl­jer namn tycks va­ra in­spi­re­ra­de av na­tu­ren. SBC har näm­li­gen ock­så listat de van­li­gast fö­re­kom­man­de or­den i namn på bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, och där top­par bland an­nat sol, ek, sten och sjö lis­tan.

Pe­ter Björk, mark­nads- och för­sälj­nings­chef på SBC Sve­ri­ge, för­kla­rar i ett press­med­de­lan­de:

– Of­ta speg­lar nam­nen på bo­stads­rätts­för­e­ning­en om­giv- ning­en till fas­tig­he­ten som ska till­hö­ra för­e­ning­en, vil­ket kan va­ra en för­kla­ring till att många namn har an­knyt­ning­ar till na­tu­ren. Try­ter in­spi­ra­tio­nen så tar många ock­så hjälp av bygg­na­dens histo­rik som ex­em­pel­vis ett fö­re det­ta ba­ge­ri.

Han me­nar ock­så att det är re­la­tivt fritt fram att be­stäm­ma namn själv, vil­ket kanske gör att män­ni­skor i vis­sa fall blir li­te mer på­hit­ti­ga:

– Vi på SBC hjäl­per bo­stads­rätts­för­e­ning­ar med eko­no­mi, ju­ri­dis­ka frå­gor och fas­tig­he­tens sköt­sel men när det kom­mer till ro­li­ga för­e­nings­namn läm­nar vi det till sty­rel­se­med­lem­mar­na själ­va.

Det finns så klart ock­så en del reg­ler för att få ige­nom ett namn­för­slag. En av reg­ler­na är att ing­et an­nat fö­re­tag el­ler för­e­ning får ha sam­ma namn i det län där för­e­ning­en re­gi­stre­ras, vil­ket kan va­ra en av an­led­ning­ar­na till att män­ni­skor ibland mås­te an­vän­da sin fan­ta­si. För­u­tom det så mås­te nam­net in­ne­hål­la “bo­stads­rätts­för­e­ning” och ock­så god­kän­nas av Bo­lags­ver­ket.

FOTO: MOSTPHOTOS

Em­ma Löf Hag­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.