”Lås oss in­te lu­ra oss själ­va”

DEBATT. Det är in­te ar­ki­tek­tu­ren som gör att mil­jon­pro­gram­men bli­vit po­pu­lä­ra ut­an helt and­ra fak­to­rer, an­ser in­sän­dar­skri­ben­ten.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ha­rald Enoks­son

I Vi i Sund­by­berg num­mer 29 i ar­ti­keln ”Nu om­vär­de­ras mil­jon­pro­gram­met” me­nar man att för­or­ten har gått från att va­ra im­po­pu­lär till att bli at­trak­tiv. Men det är pre­cis tvärtom. De förs­ta för­or­ter­na var po­pu­lä­ra bland trång­bod­da in­nerstads­bor. Se­na­re gjor­de över­skot­tet av för­or­ter att den­na om­rå­des­typ blev det en­da al­ter­na­ti­vet för folk ut­an peng­ar, och sta­tu­sen har sedan dess sjun­kit.

Att Ha­galund och Hal­lon­ber­gen nu blir mer po­pu­lä­ra hand­lar in­te om att folk plöts­ligt upp­skat­tar buskage och gräs­mat­tor mel­lan hu­sen mer än kvar­ters­stad, ar­bets­plat­ser, köp­stråk och

natt­liv. Det hand­lar om att om­rå­de­na bli­vit mer cen­tra­la på grund av ut­veck­ling­en run­tom­kring, och att lä­get på­ver­kar kvadrat­me­ter­pri­ser mer än bygg­nads­struk­tur.

Så låt oss in­te lu­ra oss själ­va att det plöts­ligt är in­ne med över­vux­na sov­stä­der, ut­an låt oss fort­sät­ta ur­ba­ni­se­ra för­or­ten och ge oss när­het till allt det sta­den har att er­bju­da.

Den dag det ba­ra finns en­sta­ka gle­sa för­or­ter kvar så blir des­sa mer av ett ak­tivt val i stäl­let för sista­handsval. Först då får mil­jon­pro­gram­mets ar­ki­tek­ter sin upp­rät­tel­se.

Låt oss fort­sät­ta ur­ba­ni­se­ra för­or­ten.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

VAL. In­sän­dar­skri­ben­ten me­nar att den dag det ba­ra finns en­sta­ka gle­sa för­or­ter kvar så blir des­sa mer av ett ak­tivt val i stäl­let för sista­handsval.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.