M: Ska in­te ta ”ex­tra an­svar”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Kom­mu­nen är skyl­dig att hjäl­pa till med bo­en­de­kost­na­der om be­hov finns, men in­te med att ord­na själ­va bo­en­det om in­te per­so­nen är sär­skilt ut­satt. Så re­so­ne­rar för­valt­nings­rät­ten ef­ter att en per­son över­kla­gat Sund­by­bergs stads be­slut om att in­te fort­sät­ta be­vil­ja till­fäl­lig bo­stad.

”En vik­tig be­kräf­tel­se på att sta­dens lin­je lig­ger i lin­je med gäl­lan­de lag­stift­ning”, skri­ver so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, Jo­se­fin Mal­mqvist (M), på sin blogg om be­slu­tet som togs i ju­ni.

Bostads­bris­tens ef­fek­ter är nå­got som vi får le­va med länge till. Där­för är det ”helt centralt att sta­den in­te tar på sig nå­got ex­tra an­svar ut­ö­ver det som la­gen fö­re­skri­ver”, en­ligt hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.