För­e­ning­en

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄLLA: SUND­BY­BERGS KO­LO­NI­TRÄD­GÅRDS­FÖR­E­NING

SUND­BY­BERGS ko­lo­ni­träd­gårds­för­e­ning star­ta­de 1917. Då på­gick förs­ta världs­kri­get och led­de till ”po­ta­tis­brist, hung­ers­nöd och tor­ka”.

KOLONITRÄDGÅRDSRÖRELSEN bör­ja­de eta­ble­ra sig i Stock­holms­om­rå­det 1903 och man vet att det 1911 fanns ko­lo­nis­ter på fle­ra håll i Sund­by­berg.

NU­VA­RAN­DE ko­lo­ni­om­rå­de mel­lan Duv­bo och Hal­lon­ber­gen in­vig­des 1948, ef­ter att stu­gor flyt­tats från ett ko­lo­ni­om­rå­de in­till Vack­ra vägen.

FÖR­E­NINGS­STU­GAN bygg­des till un­der 1960-ta­let och i ju­ni 1977 in­vig­des en dans­ba­na in­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.