De­ment per­son ska­da­des i fall

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ett bo­en­de i Sund­by­berg för per­so­ner med de­mens­sjuk­dom har an­mält sig självt en­ligt lex Sa­rah.

En per­son som bor där har ta­git sig ut från bo­en­det i ett ”obe­va­kat ögon­blick”, en­ligt an­mä­lan som skic­kats in till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. I sam­band med det­ta har per­so­nen fal­lit och ska­dat sig. Bo­en­det be­dö­mer att det rör sig om ett all­var­ligt miss­för­hål­lan­de.

För att und­vi­ka lik­nan­de si­tu­a­tio­ner i fram­ti­den har ru­ti­ner­na för bal­kong­dör­rar och de bo­en­des föns­ter lyfts fram för per­so­na­len. Bo­en­det har även be­ställt för­höj­da bal­kon­gräc­ken.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

AN­MÄLT. In­spek­tio­nen för vård och om­sorg tit­tar när­ma­re på fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.