Män­ni­sko­vär­det är all­tid okränk­bart

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Rasmus Erics­son, ta­les­per­son Öpp­na Krist­de­mo­kra­ter

Hb­tq-frå­gor hand­lar yt­terst om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Det hand­lar om att ha rät­tig­he­ten och möj­lig­he­ten att få ut­tryc­ka sin sex­u­el­la iden­ti­tet, kön­si­den­ti­tet el­ler sin sex­u­el­la lägg­ning.

Att vad som bor­de va­ra så en­kelt som att ha fri­he­ten att va­ra den man vill va­ra oav­sett sex­u­ell lägg­ning el­ler iden­ti­tet är ty­värr idag ho­tad. Idag blir ty­värr hb­tq–per­so­ner dis­kri­mi­ne­ra­de på ar­bets­mark­na­den el­ler ho­ta­de av grup­per som na­tio­nal­so­ci­a­lis­ter i sam­häl­let.

För oss i Öpp­na Krist­de­mo­kra­ter är det­ta oac­cep­ta­belt. Vi är ett nät­verk som står upp för att var­je män­ni­ska har ett okränk­bart män­ni­sko­vär­de samt fri­he­ten för in­di­vi­den att va­ra sig själv.

Vi kom­mer för­sva­ra vik­ti­ga vär­de­ring­ar som bland an­nat fri­het, hb­tq–per­so­ners rät­tig­he­ter och det okränk­ba­ra män­ni­sko­vär­det.

Jag vill där­för som ny ta­les­per­son för Öpp­na Krist­de­mo­kra­ter kom­ma ut med det­ta.

FOTO: MOSTPHOTOS

VÄR­DE­RING­AR. Vi kom­mer för­sva­ra vik­ti­ga vär­de­ring­ar som bland an­nat fri­het, hb­tq–per­so­ners rät­tig­he­ter och det okränk­ba­ra män­ni­sko­vär­det, skri­ver Rasmus Erics­son, ta­les­per­son för Öpp­na Krist­de­mo­kra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.