EN ROSA PARK FÖR AL­LA

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Barn och unga lig­ger bakom den rosa parkour­par­ken som snart in­vigs i Riss­ne.

– Det kom­mer att bli fint, sä­ger Fre­ja Yousef som va­rit med och be­stämt hur den ska se ut.

En yta för spon­tanid­rott i Riss­ne skul­le ut­veck­las och kom­mu­nen vän­de sig till ung­do­mar­na själ­va för idéer.

– De sa att de ha­de två mil­jo­ner att an­vän­da för att ut­veck­la om­rå­det. Vi sam­la­de in al­la bar­nen för att de skul­le få be­stäm­ma hur det skul­le se ut. Många sa att de vil­le ha ute­gym el­ler parkour, sä­ger Ama­nu­el Gebre­sus som ti­di­ga­re va­rit Riss­neam­bas­sa­dör.

Re­se­arch gjor­des ge­nom stu­die­be­sök på and­ra parkou­ran­lägg­ning­ar run­tom i Stock­holms­om­rå­det. Des­sa vi­sa­des upp via po­wer­point­pre­sen­ta­tion för barn och unga som se­dan fick be­stäm­ma mer ut­för­ligt hur par­ken skul­le se ut.

Ar­ki­tek­ten Xinga Li ar­be­ta­de fram ett för­slag med de­ras idéer i åtan­ke.

Att par­ken skul­le va­ra rosa var en själv­klar­het.

– Tje­jer tar för sig mer om det är rosa, det är in­te ba­ra för kil­lar. Al­la är där, sä­ger Fre­ja Yousef, som gick i ni­an på Grön­kulla­sko­lan när pro­jek­tet in­led­des.

”Det be­hövs in­te fot­bolls­skor el­ler an­nan ut­rust­ning, många kan va­ra med.”

Parkour är näs­ta steg ef­ter att man bli­vit för stor för att klätt­ra på klät­ter­ställ­ning­ar, en­ligt hen­ne.

– Man är ute och gör nå­got kul till­sam­mans med si­na vän­ner. När man in­te har nå­got att gö­ra så kan man kom­ma hit, sä­ger hon.

Ak­ti­vi­te­ten är in­te hel­ler eko­no­miskt be­tung­an­de.

– Det be­hövs in­te fot­bolls­skor el­ler an­nan ut­rust­ning, många kan va­ra med. Se­dan är det coolt ock­så, sä­ger Ama­nu­el Gebre­sus.

Jesper Eriks­son från för­e­ning­en Stre­et Men­ta­li­ty är den dri­van­de kraf­ten bakom att parkour bli­vit så hett just i Sund­by­berg. För in­te så länge se­dan öpp­na­de Stock­holms en­da parkour­hall i Mi­lot. Nu kry­per verk­sam­he­ten upp­åt i åld­rar­na och spri­der sig ut­an­för cen­tra­la Sund­by­berg, där de först bör­ja­de.

– Folk trä­nar för att det är kul. Vi gör allt för att hål­la kost­na­der­na ne­re, sä­ger Jesper Eriks­son.

Han har där­e­mot lyc­kats sö­ka och få två mil­jo­ner kro­nor till pro­jek­tet från Stock­holmsid­rot­ten. Par­ken i Riss­ne har mest rails och in­te så många mu­rar, för att ska­pa mer öp­pen­het och en tryg­ga­re känsla.

Många del­ta­ga­re i pro­ces­sen har va­rit tje­jer och det har bi­dra­git med ett an­nat tänk, be­rät­tar Jen­ni­fer Je­rez som är verk­sam­hets­an­sva­rig för det som nu he­ter om­rå­de­sam­bas­sa­dö­rer­na hos kom­mu­nen.

– Myc­ket kring sä­ker­het och bra be­lys­ning, vad par­ken loc­kar till sig för folk. Vi tänk­te att det kanske skul­le va­ra bra med fas­ta bän­kar och grill­plat­ser. Men de sa att då kom­mer det and­ra ung­do­mar som ba­ra är där för att hänga, el­ler äld­re som har med sig al­ko­hol och får de yng­re att kän­na sig otryg­ga, sä­ger hon.

Par­ken in­vigs lör­da­gen den 9 sep­tem­ber, sam­ti­digt som fjär­de år­gång­en av Rosa Pan­tern cup hålls. Fär­gen rosa är en sym­bol.

– Det är en så en­kel de­talj, men det står för nå­got, sä­ger Jen­ni­fer Je­rez.

FOTO:ULRICA AN­DERS­SON

FÖRST. Med strik­ta or­der om att in­te rö­ra må­lar­fär­gen, gjor­des ett förs­ta be­sök på den nya rosa parkour­par­ken. Fre­ja Yousef och Iza­bel Al­ka­teb är två av ung­do­mar­na som fått va­ra med och be­stäm­ma hur id­rotts­plat­sen ska ut­veck­las, un­der led­ning av bland...

FÖRVÄNTANSFULLA. Val­pen och mas­ko­ten Te­k­la bar rosa kop­pel da­gen till ära. Jen­ni­fer Je­rez från Sund­by­bergs stad och Jesper Eriks­son från parkour­för­e­ning­en Stre­et Men­ta­li­ty ser fram­e­mot in­vig­ning­en av Sve­ri­ges förs­ta rosa parkour­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.