Kyrkoval med eg­na al­li­an­ser

I Sund­by­bergs kyr­ko­full­mäk­ti­ge är det än­nu So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som sit­ter vid mak­ten – åt­minsto­ne i ett par vec­kor till. Men det lå­ga val­del­ta­gan­det är ett de­mo­kra­ti­pro­blem, en­ligt po­li­ti­ker­na själ­va.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Med 47,14 pro­cent av rös­ter­na har det störs­ta par­ti­et näs­tan egen ma­jo­ri­tet i kyr­ko­full­mäk­ti­ge; 12 av 25 man­dat är S-märk­ta. De styr till­sam­mans med Cen­ter­par­ti­et och Fria Li­be­ra­ler i Svens­ka Kyr­kan (FiSK).

En av de mer syn­li­ga kyr­ko­po­li­ti­ker­na i Sund­by­bergs för­sam­ling är Mi­cael Terstedt (POSK). För ho­nom märks det att det, vid tid­punk­ten för in­ter­vjun, är tre vec­kor kvar till val.

– Det har in­te bli­vit så myc­ket sömn, sä­ger han.

Men det ty­der på att det finns ett en­ga­ge­mang?

– Hos en del i al­la fall, men in­te så myc­ket som man skul­le vil­ja. Det är ock­så vårt sig­num från POSK, att vi är en­ga­ge­ra­de i kyr­kan på oli­ka sätt, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Kyr­ko­po­li­ti­ken har ett pro­blem med de­mo­kra­tin och hur man får ut bud­skap, med tan­ke på hur få som en­ga­ge­rar sig. I va­let 2013 rös­ta­de 12,5 pro­cent av 18 275 röst­be­rät­ti­ga­de med­lem­mar, en ök­ning se­dan 2009 då val­del­ta­gan­det låg på 9,9 pro­cent.

– Al­la män­ni­skor har koll på kom­mun­full­mäk­ti­ge och par­ti­er­na där, me­dan kyr­ko­va­let får väl­digt li­te upp­märk­sam­het, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Han har fö­re­sla­git att mö­te­na skul­le sän­das på nä­tet och att ha rik­tad in­for­ma­tion till unga. I kyr­ko­va­let får med­lem­mar rös­ta från det att de fyl­ler 16 år.

Lo­kalt i Sund­by­berg ser han fle­ra vik­ti­ga frå­gor; en hand­lar om att be­hål­la och ut­veck­la Duv­bo­kyr­kan. Att det byggs i Ur­svik, Hal­lon­ber­gen och Riss­ne krä­ver att även Svens­ka kyr­kan eta­ble­rar sig. Kyr­ko­mu­si­ken be­hö­ver bli mer tidsen­lig.

– Vi har fruk­tans­värt bra mu­si­ker i Sund­by­berg, men om man ser till ut­bu­det är det väl­digt klas­siskt. Det kanske in­te till­ta­lar al­la grup­per av med­män­ni­skor, sä­ger Mi­cael Terstedt.

Att få ige­nom för­slag om att kyr­kan ska spe­la en mer ak­tiv roll i sam­häl­let har va­rit svårt, me­nar han. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har, en­ligt ho­nom, hän­vi­sat till kom­mu­nens an­svar och om bor-

”Al­la män­ni­skor har koll på kom­mun­full­mäk­ti­ge och par­ti­er­na där, me­dan kyr­ko­va­let får väl­digt li­te upp­märk­sam­het.”

ger­li­ga par­ti­er ha­de styrt ha­de de san­no­likt fö­re­sla­git pri­va­ta lös­ning­ar.

Jör­gen Si­lén (S), ord­fö­ran­de i kyr­korå­det se­dan 2001, hål­ler in­te med. Sna­ra­re vill han att kyr­kans so­ci­a­la en­ga­ge­mang ska stär­kas, bland an­nat ge­nom sam­ver­kan med kom­mu­nen och po­li­sen.

– Vi har präs­ter och dia- ko­ner som verk­li­gen job­bar med de frå­gor­na. De di­a­ko­na­la frå­gor­na blir vik­ti­ga­re, att kyr­kan är med och stäl­ler upp för de som är sva­ga. Kyr­kan ska va­ra öp­pen för al­la och stå upp för al­las li­ka vär­de oav­sett re­li­gi­on, sä­ger han.

All barn- och ung­doms­verk­sam­het i kyr­kan ska va­ra av­gifts­fri; ar­be­tet med det­ta har in­letts un­der den­na man­dat­pe­ri­od och Jör­gen Si­lén räk­nar med att det ska fär­dig­stäl­las un­der näs­ta. Fle­ra unga ska kun­na er­bju­das som­mar­jobb och ny­an­län­da ska kun­na få prak­tik.

– Mu­si­ken är en vik­tig del i verk­sam­he­ten. Många går på kon­sert i kyr­kan oav­sett om man är tro­en­de el­ler in­te, sä­ger han.

Även Jör­gen Si­lén ser ett pro­blem i att val­del­ta­gan­det är så lågt. Men han är op­ti­mis­tisk in­för årets val­re­sul­tat.

– Egen ma­jo­ri­tet vet jag in­te om vi kan få, men jag hop­pas att vi kan fort­sät­ta sty­ra och gär­na till­sam­mans med de vi styr med nu, sä­ger Jör­gen Si­lén.

Cen­ter­par­ti­et bröt samar- be­tet med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Men hur par­ti­er­na sam­ar­be­tar i kom­mun­po­li­ti­ken på­ver­kar in­te kyr­kan, me­nar Jör­gen Si­lén som även sit­ter i kom­mun­ful­mäk­ti­ge.

– Vi har in­te li­ka myc­ket stri­dig­he­ter, även om det fö­re­kom­mer frå­gor där vi har oli­ka upp­fatt­ning, sä­ger han.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

KYRKOVAL. Sund­by­bergs för­sam­ling går till val i sep­tem­ber.

VALFRÅGA. Vad Duv­bo­kyr­kan ska an­vän­das till är en vik­tig frå­ga för Mi­cael Terstedt (POSK).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.