Omstritt ären­de dras till­ba­ka

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ett för­slag till nya rikt­lin­jer för bland an­nat rät­ten till as­si­stans, var på väg att in­fö­ras utan att rå­det för funk­tions­hin­der­frå­gor viss­te om det. Nu bac­kar so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

För­sla­get till nya rikt­lin­jer, som be­fa­ras in­ne­bä­ra mins­kad rätt till as­si­stans och in­dra­get stöd för för­äld­rar med funk­tions­hin­der, var tänkt att tas upp till be­slut på vec­kans mö­te i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

Sund­by­ber­gar­na Yvon­ne Björk­man och Ma­ria En­ne­fors är kri­tis­ka bå­de till för­sla­get och till han­te­ring­en av det. De re­pre­sen­te­rar DHR (Del­ak­tig­het Hand­lings­kraft Rö­rel­se­fri­het – För­bun­det för ett sam­häl­le utan rö­rel­se­hin­der) re­spek­ti­ve RBU (Riks­för­bun­det för rö­rel­se­hind­ra­de barn och ung­do­mar) och är med i rå­det för funk­tions­hin­der­frå­gor.

I som­ras vil­le de ha ett mö­te med nämnd­ord­fö­ran­den Jo­se­fin Mal­mqvist (M), ef­tersom fle­ra med­lem­mar hört av sig om att de för­lo­rat sin as­si­stans från kom­mu­nen. Ing­et svar kom.

Istäl­let hör­de Jesper Wiklund (V), and­re vice nämnd­ord­fö­ran­de, av sig för­ra vec­kan och be­rät­ta­de om

för­sla­get till nya rikt­lin­jer för hand­lägg­ning av ären­den en­ligt La­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS) och So­ci­al­tjänst­la­gen (SoL).

Då sa­de Yvon­ne Björk­man och Ma­ria En­ne­fors ifrån.

– När Jesper ring­de kän­de vi ba­ra, vad fan... Det är väl­digt po­si­tivt att det in­te ska tas upp nu, sä­ger Ma­ria En­ne­fors.

”I samt­li­ga fall där de grund­läg­gan­de be­ho­ven un­der­sti­ger tio tim­mar per vec­ka bör man tit­ta ex­tra på be­ho­vens om­fatt­ning, fre­kvens och ka­rak­tär” är den for­mu­le­ring som de vän­der sig mest emot. De be­fa­rar att det le­der till in­dra­get stöd för per­so­ner som in­te når upp till des­sa tio tim­mar.

För­säk­rings­kas­san ger rätt till as­si­stans om bar­net be­hö­ver hjälp mer än 20 tim­mar i vec­kan. Res­ten ham­nar hos kom­mu­nen – ef­tersom För­säk­rings­kas­san bli­vit mer re­strik­tiv i si­na be­döm­ning­ar är det fler och fler, en­ligt dem.

Då ser även kom­mu­ner­na ett be­hov av att va­ra re­strik­ti­va mot per­so­ner vars as­si­stans­be­hov in­te når upp till ett visst an­tal tim­mar.

– Vår ju­rist på RBU sä­ger att många kom­mu­ner har bör­jat job­ba så­här, men att Sund­by­berg har topp­no­te­ring­en. Kom­mu­nen sä­ger att det ska le­da till en mer rätts­sä­ker be­döm­ning och att de ska job­ba som för­ut, men för två år se­dan drog de in­te in tim­mar på det här sät­tet. Jag tror att det­ta är ett sätt att for­ma­li­se­ra en sträng­a­re be­döm­ning från kom­mu­nen, sä­ger Ma­ria En­ne­fors.

Istäl­let får för­äld­rar­na ta ett stör­re an­svar. Ton­å­ring­ar drab­bas hårt av det­ta, me­nar Yvon­ne Björk­man.

– Det hand­lar om att bli en egen män­ni­ska, om att le­va sitt liv utan va­ra be­ro­en­de av sin fa­milj, sä­ger hon.

De är ock­så kri­tis­ka till en for­mu­le­ring om att för­äld­rar med funk­tions­hin­der i prin­cip in­te ska få as­si­stans för att ta hand om si­na barn.

Yvon­ne Björk­man val­des till Årets Sund­by­ber­ga­re 2013. Dess­förin­nan ha­de hon upp­vak­tat då­va­ran­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Jo­nas Nygren (S) om att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten.

– För att det såg för jäv­ligt ut, sä­ger hon.

Ett handslag skrevs un­der om att al­la, oav­sett funk­tions­ned­sätt­ning, ska kun­na del­ta i sam­hälls­li­vet på li­ka vill­kor. Den fy­sis­ka till­gäng­lig­he­ten för­bätt­ra­des, en­ligt Yvon­ne Björk­man, men han­te­ring­en av stö­det en­ligt LSS el­ler SoL är sna­ra­re säm­re nu.

Hands­la­get gäl­ler fort­fa­ran­de. Men in­för be­slu­tet om de nya rikt­lin­jer­na ver­kar det ha glömts bort.

– Ha­de det­ta för­slag gått ige­nom ha­de jag sym­bo­liskt ri­vit hands­la­get på näs­ta mö­te i rå­det, sä­ger Yvon­ne Björk­man.

”Det hand­lar om att bli en egen män­ni­ska.”

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

RÄT­TIG­HE­TER. Ma­ria En­ne­fors (RBU) och Yvon­ne Björk­man (DHR) är kri­tis­ka till att fler får mins­kad rätt till as­si­stans. Kom­mu­nen kan in­te lå­ta För­säk­rings­kas­sans re­strik­ti­vi­tet gå ut över per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, me­nar de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.