Nu dröm­mer He­at om Eu­ro­pa

Ba­se­boll­sä­song­en går nu in i sitt slut­ske­de. I hel­gen bör­jar slut­spe­let för Sund­by­bergs He­at där främst en dröm om en Eu­ro­paplats häg­rar. Men gi­vet­vis loc­kar även ett ef­ter­läng­tat guld.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Det blev till sist en sta­bil andra­plats i årets Elit­se­rie för He­at. En sä­song där det lo­ka­la ba­se­boll­gäng­et verk­li­gen vi­sat att de är att räk­na med igen ef­ter för­ra årets sva­ga sä­song.

Då mis­sa­de He­at slut­spe­let med 15 po­äng. I år är de istäl­let en het guld­kan­di­dat.

– Vi har över­lag gjort det bra i år och gjort många bra sa­ker. Jag tyc­ker att vi he­la ti­den dra­git lär­do­mar av vå­ra mat­cher och gjort för­bätt­ring­ar, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Pet­ter Cro­n­eld.

I den sista mat­chen i grundse­ri­en be­seg­ra­des Stock­holm Mo­nar­chs med 18-5. Av­slut­nings­se­gern gav allt­så andra­plat­sen, men det var på hå­ret. Rätt­vik But­chers ham­na­de på sam­ma po­äng (30) men in­bör­des mö­ten och den se­nast in­bör­des spe­la­de mat­chen spe­la­de då in.

Nu vän­tar just Rätt­vik i se­min.

– De är ett bra lag med fle­ra ut­länds­ka till­skott i la- get. Rätt­vik spe­la­de verk­li­gen upp sig un­der sen­som­ma­ren. Nack­de­len är att vi in­te mött dem se­dan i maj, myc­ket har hänt se­dan dess, fort­sät­ter Cro­n­eld.

I Elit­se­ri­en vann He­at tre av de fy­ra in­bör­des spe­la­de mat­cher och dal­ma­sar­na en. Men nu vän­tar ett ovisst slut­spel – där allt kan hän­da.

– Det blir en tuff se­mi­fi­nal­se­rie, vi mås­te verk­li­gen spe­la på topp för att vin­na. Vi mås­te ta till­va­ra på var­je chans vi får och små miss­tag kan bli av­gö­ran­de.

Vad ta­lar för He­at?

– Vi har en bred trupp och har många bra spe­la­re. Dess­utom har vi trä­nat hårt för det­ta. Vi har även ett bra flyt och en rik­tigt bra stäm- ning i grup­pen. Det ska bli väl­digt kul med slut­spel igen.

He­at har lagt upp mål­sätt­ning­en för slut­spe­let i två steg. Det förs­ta är att ta sig för­bi se­mi­fi­na­len. Gör Sund­by­berg det, så är de i egen­skap av fi­na­list kva­li­fi­ce­ra­de för spel i Eu­ro­pa 2017. Men även en dröm om SM-guld häg­rar såklart.

– Vi vill först och främst till Eu­ro­pa. Det har va­rit ett stort mål he­la sä­song­en. Väl vid en even­tu­ell fi­nal så går vi själv­klart för gul­det, men det blir tufft.

Trä­na­ren Pet­ter Cro­n­eld har själv tre SM-guld med He­at – 1984 till 86 – och in­gju­ter mod i grup­pen in­för vad som kom­ma skall.

– Man för­sö­ker ska­pa en har­mo­ni och ett lugn i grup­pen. Det vik­ti­gas­te är att vi tror på oss själ­va, vi är så pass bra om al­la gör sitt. I så fall kom­mer vi stå som vin­na­re, så bra är vi. Vi har ru­ti­nen och har åkt ut i många se­mi­fi­na­ler. Nu är det vår tur att pre­ste­ra he­la vägen.

Se­mi­fi­nal­se­ri­en, i bäst av tre mat­cher, spe­las nu på lör­dag och even­tu­ellt da­gen ef­ter. Samt­li­ga mat­cher spe­las hem­ma på Ör­val­len, vil­ket är en klar för­del. He­at har ba­ra för­lo­rat tre mat­cher där på he­la året.

”Vi vill först och främst till Eu­ro­pa.”

FOTO: JOAKIM WAHLBERG

FEM. Sund­by­berg He­at har fem guld hit­tills. Nu i hel­gen bör­jar årets slut­spel, där Sum­pan sik­tar högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.