Kyr­kans dör­rar ska stå öpp­na för al­la.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Två S- po­li­ti­ker in­för va­let den 17 sep­tem­ber.

Kyr­kans dör­rar ska stå öpp­na för al­la. Oav­sett tro, sex­u­ell lägg­ning, kön el­ler et­ni­ci­tet. Där­för stäl­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­na upp i kyr­ko­va­let den 17 sep­tem­ber.

Svens­ka kyr­kan är en vik­tig sam­lings­plats för många män­ni­skor ge­nom li­vet. Här samlas man till guds­tjänst, vid dop, bröl­lop och be­grav­ning­ar, ut­flyk­ter, kör­sång el­ler i sam­tal om själs­li­ga frå­gor. Där­för är det vår över­ty­gel­se att kyr­kans dör­rar be­hö­ver va­ra öpp­na för al­la. Du ska ha möj­lig­het att del­ta i ak­ti­vi­te­ter oav­sett eko­no­mi, ål­der el­ler funk­tions­va­ri­a­tion. Du är väl­kom­men bå­de som tro­en­de kris­ten el­ler som till­hö­ran­de en an­nan re­li­gi­on. I Sund­by­berg finns två kyr­kor men Svens­ka kyr­kans verk­sam­he­ter finns på fle­ra stäl­len i sta­den.

För att för­enk­la del­ta­gan­det i kyr­kans verk­sam­he­ter vill vi bred­da ut­bu­det av ak­ti­vi­te­ter till fler stads­de­lar, såsom Ur­svik, Riss­ne och Hal­lon­ber­gen. Vill du ock­så se kyr­kan som ett öp­pet rum för al­la? Rös­ta på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na den 17 sep­tem­ber!

Ing­er Lund­berg (S) kan­di­dat i kyr­ko­va­let Jör­gen Si­lén (S) kan­di­dat i kyr­ko­va­let

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.