M: ”Ett miss­tag från en hand­läg­ga­re”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Att de som be­rörs av för­sla­get in­te har fått tyc­ka till be­ror på tjäns­te­män­nen, en­ligt nämnd­ord­fö­ran­de Jo­se­fin Mal­mqvist (M).

De nya rikt­lin­jer­na för hand­läg­ga­re är tänk­ta att öka rätts­sä­ker­he­ten för de som sö­ker stöd en­ligt LSS el­ler SoL. Men nå­got be­slut blir det in­te för­rän läng­re fram, då ären­det drogs till­ba­ka från so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den da­gar­na in­nan mö­tet.

Var­för dras ären­det till­ba­ka?

– Det var in­te in­te till­räck­ligt be­rett på tjäns­te­man­na­ni­vå. Vi har ett handslag med funk­tions­hin­der­rö­rel­sen som in­ne­bär att de ska in­vol­ve­ras i pro­ces­sen, sä­ger Jo­se­fin Mal­mqvist. Var­för var de in­te med?

– Det var nog ett miss­tag från en en­skild hand­läg­ga­re, sä­ger hon.

Che­fer in­om för­valt­ning­en tit­tar på för­sla­get som be­retts, in­nan det läm­nas till po­li­ti­ker­na.

– Jag för­ut­sat­te att de haft den di­a­lo­gen och blev väl­digt för­vå­nad när jag fick ve­ta att de in­te ha­de det. Men nu gör vi om och gör rätt, sä­ger Jo­se­fin Mal­mqvist.

Hur för­sla­get har ut­for­mats hit­tills är in­te po­li­tiskt styrt, en­ligt hen­ne. I nu­lä­get vill hon in­te ut­ta­la sig om for­mu­le­ring­ar i själ­va för­sla­get. Om det finns bris­ter i det el­ler in­te får vi­sa sig ef­ter di­a­lo­gen med funk­tions­hin­der­rö­rel­sen.

Att ha ge­men­sam­ma rikt­lin­jer för hand­lägg­ning­en är nytt i kom­mu­nen, be­rät­tar Jo­se­fin Mal­mqvist:

– Syf­tet är väl­digt tyd­ligt po­li­tiskt: Att rätts­säk­ra hand­lägg­ning­en. Vil­ka be­döm­ning­ar som görs ska in­te på­ver­kas av vil­ken hand­läg­ga­re man ham­nar hos. Vå­ra ju­ris­ter har gått ige­nom lag­stift­ning och prax­is för att in­te al­la hand­läg­ga­re ska be­hö­va gö­ra det själ­va.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

ETT VARV TILL. Jo­se­fin Mal­mqvist (M), ord­fö­ran­de i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den, drar till­baks för­sla­get för att det ska kun­na be­re­das or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.