Fel­räk­ning gav hög kost­nad

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Kom­mu­nen bac­kar ett steg i frå­ga om kost­na­den för att mej­la di­gi­ta­la do­ku­ment som Vi i Sund­by­berg har be­gärt ut. Si­dan­ta­let vi­sa­de sig va­ra läg­re.

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de Vi i Sund­by­berg att ett ex­cel­do­ku­ment skul­le kos­ta om­kring 750 kro­nor att mej­la, en­ligt kom­mu­nens be­räk­ning på för­hand.

Do­ku­men­ten, som in­ne­hål­ler kort­fat­ta­de upp­gif­ter om vad po­li­ti­ker och le­dan­de tjäns­te­män läg­ger på re­pre­sen­ta­tion, är på 30 si­dor och kos­tar då 90 kro­nor. I kom­mu­nens förs­ta upp­skatt­ning räk­na­de de även in ett ut­läm­nan­de av de fak­tu­ror som lig­ger bakom.

Att kom­mu­nen tar ut sam­ma taxa som för pap­persko­pi­or har fått kri­tik av ytt­ran­de­fri­hets­ex­per­ten Nils Func­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.