Sik­tar upp­åt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Jo­se­fin Mal­mqvist (M), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den, vill in i riks­da­gen ef­ter va­let.

En no­mi­ne­rings­pro­cess in­om par­ti­et har in­letts och hon har fått in­di­ka­tio­ner på att det ser lo­van­de ut hit­tills.

Om hon blir riks­dags­le­da­mot hop­pas hon kun­na va­ra kvar i Sund­by­berg som fri­tids­po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.