De 3 röst­ni­vå­er­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

• KYR­KO­FULL­MÄK­TI­GE – LO­KALT VAL. Du väl­jer till kyr­ko­full­mäk­ti­ge i din för­sam­ling. Kyr­ko­full­mäk­ti­ge be­stäm­mer ra­mar­na för den verk­sam­het som finns nä­ra dig. Till ex­em­pel vil­ken verk­sam­het för barn och unga som ska fin­nas i för­sam­ling­en, el­ler hur kör- och kon­sert­verk­sam­he­ten ska se ut.

• STIF­TET – REGIONALT VAL. Svens­ka kyr­kan är in­de­lad i 13 stift. Stifts­full­mäk­ti­ge är stif­tets högs­ta be­slu­tan­de or­gan. Stif­tens främs­ta upp­gift är att stöd­ja för­sam­ling­ar­na i de­ras verk­sam­het och för­valt­ning ge­nom ex­per­tis in­om fle­ra om­rå­den. De kan till ex­em­pel bi­dra med kun­skap i kyr­ko­an­tik­va­ris­ka frå­gor, när en kyr­ka in­om stif­tet be­hö­ver re­no­ve­ras.

• KYR­KOMÖ­TET – NATIONELLT VAL. Kyr­komö­tet är Svens­ka kyr­kan högs­ta be­slu­tan­de or­gan med 251 le­da­mö­ter. Det be­slu­tar om kyr­kans ge­men­sam­ma och över­gri­pan­de frå­gor. Kyr­komö­tet be­hand­lar ock­så frå­gor om hur kyr­kan ska ar­be­ta med kli­mat­frå­gan och vil­ka psal­mer som ska fin­nas i psalm­bo­ken. Det finns 15 no­mi­ne­rings­grup­per (mot­sva­ran­de par­ti­er in­om po­li­ti­ken) som du kan rös­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.