All­mänt om kyr­ko­va­let

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

TRE NIVÅER. Du rös­tar fram re­pre­sen­tan­ter till kyr­ko­full­mäk­ti­ge (i för­sam­ling­en), till stifts­full­mäk­ti­ge (i stif­tet) och till kyr­komö­tet (på den na­tio­nel­la ni­vån). RÖST­BE­RÄT­TI­GA­DE. Cir­ka 5,2 mil­jo­ner av Svens­ka kyr­kans med­lem­mar är röst­be­rät­ti­ga­de. I kyr­ko­va­let 2013 rös­ta­de 700 000 med­lem­mar. RÖSTKORT. Kom­mer i brev­lå­dan runt den 30 au­gusti om du står med i röst­läng­den. Där finns upp­gif­ter om din val­lo­kal, vil­ka val du har rätt att rös­ta till och var du kan för­tids­rös­ta (vil­ket är möj­ligt att gö­ra 4–17 sep­tem­ber). SPRÅK. Röst­kor­tet finns över­satt till föl­jan­de språk: tec­ken­språk, lätt svens­ka, fins­ka, eng­els­ka, sa­mis­ka, meän­ki­e­li, spans­ka, tys­ka, frans­ka, tig­rin­ja, ro­ma­ni, ara­bis­ka, far­si. VA­LET. Du kan för­tids­rös­ta, brev­rös­ta och rös­ta med bud. Rös­tar du i val­lo­kal på val­da­gen är det sön­dag den 17 sep­tem­ber 2017 som gäl­ler. Då har al­la val­lo­ka­ler öp­pet minst kloc­kan 18–20, men i re­gel minst sex tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.