Låt bli växt­hu­set!

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Be­rit Ax­els­son Väns­ter­par­ti­et

Apro­på föl­je­tong­en om Sund­by­bergs växt­hus: Var­för kan in­te Ste­fan Berg­ström (C) och den blågrö­na al­li­an­sen sä­ga som det är? De har som mål att pri­va­ti­se­ra all kom­mu­nal verk­sam­het av ren prin­cip. Det är där­för de drar ut på flyt­ten av växt­hu­set. Re­dan att Ste­fan tyc­ker det är bra med ”sänk­ta lö­ne­kost­na­der” (Vi i Sund­by­berg nr 33) är ta­lan­de – det är ju för att vi tving­as sä­ga upp per­so­na­len i växt­hu­set!

Per­so­na­len som ar­be­tar med att pla­ne­ra, plan­te­ra och skö­ta om den växt­ba­se­ra­de ut­smyck­ning­en i Sund­by­berg ska ha en stor eloge. De gör ett fan­tas­tiskt jobb, jäm­för till ex­em­pel med Sol­na som pri­va­ti­se­rat sin verk­sam­het.

Sta­dens växt­hus ger gröns­ka till en re­dan tät­be­byggd stad, låt den fort­sät­ta gö­ra det istäl­let för att dri­va Sund­by­berg i för­där­vet med era pri­va­ti­se­ring­ar och ut­för­sälj­ning­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.