Lyft fram krist­na vär­de­ring­ar

För oss in­om FiSK (Fria li­be­ra­ler i Svensk Kyr­kan) är det vik­tigt att Svens­ka kyr­kans verk­sam­het i Sund­by­berg tyd­ligt präglas av att lyf­ta fram kris­ten­do­men och dess vär­de­ring­ar. Vi är oro­a­de över hur kris­ten­do­men un­der de se­nas­te åren trängs till­ba­ka i d

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Gu­nil­la Eh­ren­horn Förs­ta namn på FiSK:s (Fria li­be­ra­ler i Svensk Kyr­kan) lo­ka­la lis­ta i kyr­ko­va­let i Sund­by­bergs för­sam­ling 2017 Jo­han Storå­kers And­ra namn på FiSK:s lis­ta i kyr­ko­va­let i Sund­by­bergs för­sam­ling 2017

Ett ex­em­pel på en kris­ten vär­de­ring är att stäl­la upp för och för­sva­ra dem som är sva­gast och mest ut­sat­ta. Vi­da­re för­sva­ra al­la män­ni­skors li­ka vär­de. Svens­ka kyr­kan i Sund­by­berg ska ar­be­ta för to­le­rans, mot ra­sism, be­käm­pa fat­tig­dom och för­sva­ra ett etiskt håll­bart sam­häl­le.

Svens­ka kyr­kan har till­sam­mans med and­ra krist­na sam­fund i Sve­ri­ge ett an­svar för att öka kun­ska­pen om kris­ten­dom och kris­ten tro. Den brist på kun­skap som idag finns i stor ut­sträck­ning hos me­dia och sam­häl­lets be­sluts­fat­ta­re bi­drar till fel­ak­ti­ga fö­re­ställ­ning­ar om kris­ten tro och ska­par svå­rig­he­ter att för­stå en stor del av vår kul­tur. FiSK an­ser att Svens­ka kyr­kan mås­te ta det­ta an­svar på all­var.

FiSK vill att Svens­ka kyr­kan och dess fö­re­trä­da­re ak­tivt ska del­ta i det of­fent­li­ga sam­ta­let. Män­ni­skor har rätt att för­vän­ta sig att kyr­kan tar de­ras frå- gor på all­var. Ge­nom att del­ta i de­bat­ter och and­ra sam­tal om sam­häl­let kan kyr­kan ut­veck­las och bi­dra till att spri­da kun­skap om re­li­gi­on och etik. Vi an­ser att kyr­kan har ett sär­skilt an­svar för att lyf­ta etis­ka frå­ge­ställ­ning­ar. Män­ni­sko­syns­per­spek­ti­vet mås­te vär­nas i den po­li­tis­ka de­bat­ten när mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­po­li­tik ris­ke­rar att sty­ras av na­tio­na­lis­tis­ka per­spek­tiv och eko­no­mis­ka in­tres­sen. I frå­gor om ak­tiv döds­hjälp be­hö­ver kyrk­li­ga fö­re­trä­da­re vär­na livs­mod och hopp i spän­ning med re­spek­ten för in­di­vi­du­ell in­tegri­tet.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

VAL. Den 17 sep­tem­ber är det kyrkoval. På bil­den Sund­by­bergs kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.