”Det gjor­des enor­ma fram­steg”

Sund­by­bergs­bon Eva Jo­els­dot­ter har verk­li­gen fått upp­le­va värl­den. I sitt jobb för Si­da har hon ar­be­tat i många län­der i Asi­en och Afri­ka och med eg­na ögon sett hur ut­veck­ling­en gått fram­åt på nä­ra håll. Den 14 sep­tem­ber fyl­ler Eva Jo­els­dot­ter 75 år.

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ - Jo­nas Carlsson jo­nas.carlsson@di­rekt­press.se

Li­vet för Eva Jo­els­dot­ter bör­ja­de på Bon­de­ga­tan på Sö­der­malm. Där bod­de hon si­na förs­ta fem­ton år och finns det ett ord som kan sam­man­fat­ta upp­väx­ten så är det ”trygg­het”. Hon ta­lar varmt om sin mam­ma, da­gi­set och sko­lan hon gick på och att hon ha­de släkt runt om­kring sig där hon bod­de.

– Mor­mor och mos­ter bod­de i när­he­ten. Mor­mor var all­tid hem­ma.

Vid 15 års ål­der flyt­ta­de fa­mil­jen till Ös­ter­malm där hon ock­så gick på gym­na­si­et. Ef­ter stu­di­er i eng­els­ka och spans­ka på uni­ver­si­te­tet ham­na­de hon via oli­ka jobb på Si­da. Vi är nu fram­me vid år 1968 och ett kar­riär­steg som skul­le ta hen­ne ut i värl­den. Hon har i oli­ka pe­ri­o­der job­bat med bi­stånds­frå­gor för Si­da i Zam­bia, Tan­za­nia, Bang­la­desh, In­di­en, Syd­af­ri­ka, Brys­sel och Af­gha­nis­tan. Hon har kun­nat se hur bi­stån­det gör skill­nad och näm­ner Tan­za­nia som ex­em­pel när hon var där mel­lan 1976 och 1980.

– Ge­nom det svens­ka bi­stån­det blev jag del­ak­tig i en po­si­tiv ut­veck­ling i lan­det in­om de­ras un­der­vis­nings­sek­tor. Tan­za­ni­as pre­si­dent Ju­li­us Ny­e­re­re, en fö­re det­ta lä­ra­re, ar­be­ta­de sten­hårt för att lan­dets be­folk­ning skul­le lä­ra sig skri­va, lä­sa och räk­na. Det gjor­des enor­ma fram­steg. Läs­kun­nig­he­ten öka­de från 20 till cir­ka 80 pro­cent, sä­ger hon. På det per­son­li­ga pla­net träf­fa­de Eva Jo­els­dot­ter en man från Ugan­da när de bå­da vis­ta­des i Stock­holm, en man som hon fick tre barn med. Un­der si­na vis­tel­ser i Afri­ka möt­tes de av ra­sism i oli­ka for­mer på grund av de­ras re­la­tion. I Zam­bia at­tac­ke­ra­des Evas man av vi­ta med röt­ter i Syd­af­ri­ka och då­va­ran­de Rho­desia och den svens­ke am­bas­sa­dö­ren väg­ra­de vi­ga dem.

– Det var en ra­sis­tisk hand­ling, me­nar Eva

Även om Eva Jo­els­dot­ter i pe­ri­o­der vis­tats ut­om­lands i job­bet har hon bott på oli­ka plat­ser i Sund­by­berg se­dan 1970-ta­let. Li­vet äg­nas nu­me­ra bland an­nat åt upp­drag för Ve­te­ran­k­raft, där pen­sio­nä­rer gör en in­sats och job­bar med al­la möj­li­ga tjäns­ter. Myc­ket tid äg­nas ock­så åt hen­nes lil­la barn­barn som hon tyc­ker är en out­sin­lig käl­la till gläd­je. Att hon trivs i kom­mu­nen är sä­kert.

– Sund­by­berg har verk­li­gen bli­vit mitt hem och till all lycka bor även mi­na barn och barn­barn här, sä­ger Eva.

Sund­by­berg har verk­li­gen bli­vit mitt hem.

Att Eva Jo­els­dot­ter haft ett så gott liv ser hon som ett re­sul­tat av det väl­färds­sam­häl­le som väx­te fram i Sve­ri­ge på 40-ta­let. Det har gjort att hon har kun­nat ut­bil­da sig, få det jobb hon haft och den hjälp hon har be­hövt un­der li­vets gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.