Hös­tens sto­ra

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Per­son­ligt, ori­gi­nellt och om­fam­nan­de står i fo­kus un­der res­ten av 2017. De nak­na de­tal­jer­na och de sto­ra ytor­na läm­nar sce­nen och upp kom­mer i stäl­let na­tur­ligt, dovt, varmt, bul­ligt och funk­tio­nellt.

Om 2016 var ett blått år, så är 2017 ett grönt. Årets färg från färg­sät­tar­na Pan­to­ne blev Gree­ne­ry, som är en är­tig grön ton åt li­me­hål­let. Fär­gen ska ut­strå­la fräsch­het, en ny bör­jan och gröns­ka, be­rät­tar fö­re­ta­get. Även i in­red­ning­en ser vi grö­na ten­den­ser, även om de här är li­te mör­ka­re, åt det moss- och oliv­grö­na hål­let. Den som är li­te vå­gad mat­char gär­na det grö­na med li­la, som är dess kom­ple­ment­färg. Re­sul­ta­tet blir häf­tigt och går in­te obe­märkt för­bi.

Al­la som blev be­svik­na när de kaf­fe lat­te-fär­ga­de väg­gar­na för­svann för någ­ra år se­dan kan nu pus­ta ut; de var­ma bei­ge-bru­na to­ner­na är till­ba­ka. Re­dan 2016 sågs jor­di­ga to­ner i bei­ge, rosa och gult allt mer, och i år går to­ner­na mer mot brunt och ter­ra­kot­ta.

När det kom­mer till hem­met i sin hel­het så bör­jar rum­mens fas­ta roll att luck­ras upp. Tren­den bör­ja­de re­dan för någ­ra år­tio­en­den se­dan med den öpp­na plan­lös­ning­en, och nu bör­jar även möble­mang­en föl­ja ef­ter. Ak­ti­vi­tets­ba­se­rat är or­det, och hem­men in­reds ef­ter be­hov, sna­ra­re än tra­di­tion. Ytor att samlas på, som mo­dul­ba­se­ra­de soff­grup­per och sto­ra ar­bets­bord, blan­das med krypin att va­ra en­sam i, som av­skär­ma­de hörn och ko­jor.

Här vi­sar den kna­si­ga tren­den sig som mest. Vi flör­tar med rym­den, djur­li­vet, dju­pa hav och sur­re­a­lis­men sam­ti­digt. Kul-ful är led­or­den, och sam­met, glas och kri­stall knac­kar på dör­ren. Na­tur­ma­te­ri­a­len häng­er kvar, men mar­mor och lju­sa träslag får flyt­ta sig åt si­dan och ge rum åt mör­ka­re träslag,

rot­ting och bergs­kri­stal­ler.

Fyn­da, hit­ta el­ler ärv de­tal­jer­na. Det mass­pro­du­ce­ra­de för­svin­ner och i stäl­let syns mer äk­ta konst­verk, ud­da tav­lor, egen­ska­pat, sou­ve­ni­rer och ro­li­ga ty­ger. De de­tal­jer vi in­ve­ste­rar i är av bätt­re kva­li­tet, och vi fort­sät­ter ban­ta vad gäl­ler plast.

. FOTO: IKEA

MÖRKT OCH HÄF­TIGT Vå­gat med mör­ka to­ner och häf­ti­ga färg­bland­ning­ar.

Ett ti­pi­tält är bra när man har hem­li­sar el­ler vill lä­sa läx­or i fred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.