Sund­by­bergs IK ovan­för strec­ket igen

Vi i Sundbyberg - - SPORT - An­ders Ek­ström

SIK har hit­tat for­men. På lör­da­gen kom tred­je ra­ka mat­chen utan för­lust då Karl­berg be­seg­ra­des med 2–0. Se­gern tog Sund­by­bergs­la­get ovan­för ned­flytt­nings­strec­ket igen.

Ef­ter två ra­ka oav­gjor­da mat­cher var det, på lör­da­gen, dags för en se­ger för SIK. I hem­ma­kam­pen mot Karl­berg sänk­te SIK:s Se­basti­an Pe­rez Be­tan­cur gäs­ter­na med si­na två mål.

– Det var klart rätt­vist och rätt lag vann. Jag tyc­ker vi gjor­de en rik­tigt bra match där fram­förallt för­sva­ret stäm­de bra. Vi ra­de­ra­de ut de­ras an­falls­för­sök ti­digt, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Ka­veh Mag­nus­son och fort­sät­ter.

– Det var en per­fekt ge­nom­förd match av oss.

SIK:s fot­bolls­her­rar har nu ta­git po­äng i de tre se­nas­te mat­cher­na. Ef­ter ett par mat­cher un­der det så för­hat­li­ga ned­flytt­nings­strec­ket, är nu Sum­pan just nu

”Fram­förallt har vi fått kon­ti­nu­i­tet i la­get, vil­ket ger en trygg­het.”

över det.

– Vi har fått igång la­get bra un­der hös­ten och käns- lan är god. Fram­förallt har vi fått kon­ti­nu­i­tet, vil­ket ger en trygg­het. Men oav­sett är det he­la ti­den fo­kus på en match i ta­get. Ald­rig läng­re än så.

Sju mat­cher åter­står av di­vi­sion 2 nor­ra Sve­a­land. Näs­ta match spe­las på lör­dag bor­ta mot Gam­la Upsa­la SK.

SIK får hop­pas att au­gusti­for­men hål­ler i sig för det är blott en pin­ne som skil­jer ner till ned­flytt­nings­plat­sen.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

FEM. SIK har ta­git fem po­äng på de tre se­nas­te mat­cher­na. Se­nast slogs Karl­berg med 2–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.