Ta hjälp av barn

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Hundä­ga­re upp­skat­tas av po­li­sen. De är ut­om­hus i tid och otid, på stäl­len där kanske in­te så många and­ra är. Dess­utom är hun­dar­na bra på att no­sa.

Men de kanske skul­le bör­ja ta hjälp av barn ock­så.

9-åri­ga Troy Ek­holm såg sig ny­fi­ket om­kring, så­där som barn gör. Ha­de hu­vu­det i rätt höjd för att se att nå­got låg gömt i bus­kar­na och var till­räck­ligt skärpt för att fat­ta vad det var.

Att va­ra li­te la­gom bu­sig och gå på cy­klis­ter­nas si­da av gång- och cy­kel­vä­gen vid Grön­kulla­sko­lan hjälp­te ock­så. För där låg den ju, den stul­na Pri­de­bän­ken som de vux­na re­sul­tat­löst ha­de va­rit ute och le­tat ef­ter.

”Vi vill verk­li­gen ing­et an­nat än att den ska dy­ka upp igen”, sa Fred­rik Härdén, chef för stads­mil­jö- och ser­vice­för­valt­ning­en, ti­di­ga­re sam­ma dag.

Sär­skilt långt ha­de den in­te slä­pats. Kanske in­såg tju­var­na att bän­ken var tung och att de fick ta näs­ta etapp se­na­re. Sett från tor­get är plat­sen dold – men i nat­tens mör­ker såg de väl in­te att det låg en skol­bygg­nad på and­ra si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.