”An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter har he­la ti­den för­kas­tats”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son

Rättso­sä­kert och en öpp­ning för peng­a­tvätt. Så be­dö­mer fas­tig­hets­rätts­ex­per­ten Eri­ka P. Björk­dahl an­del­sä­gar­lä­gen­he­ter – som För­val­ta­ren nu gör en pi­lot­sats­ning på i Hal­lon­ber­gen.

An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter är in­te en eta­ble­rad upp­lå­tel­se­form över­hu­vud­ta­get, en­ligt Eri­ka P. Björk­dahl. Hon är do­cent i ci­vil­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och fö­re­stån­da­re för In­sti­tu­tet för fas­tig­hets­rätts­lig forsk­ning.

För hy­res­rät­ter, bo­stads­rät­ter och ägar­lä­gen­he­ter finns det lag­stift­ning som är väl ge­nom­tänkt och be­prö­vad. Så är in­te fal­let med an­del­sä­gar­lä­gen­he­ter.

Ett av­tal upp­rät­tas då mel­lan fas­tig­hets­bo­la­get och den som be­ta­lar en sum­ma för lä­gen­he­ten. Av­ta­let styr för­hål­lan­det mel­lan ägar­na och det är ock­så en­si­digt upp­rät­tat av fas­tig­hets­bo­la­get. En av­gift be­ta­las där­ef­ter lö­pan­de till fas­tig­hets­ä­ga­ren, i det här fal­let För­val­ta­ren, som är an­sva­rig för un­der­hål­let ut­an­för själ­va lä­gen­he­ten.

– An­del­sä­gar­lä­gen­he­ter byg­ger på att man samä­ger fas­tig­he­ten. Hy­res­gäs­ter­na pyt­sar in li­te peng­ar i bo­la­get, vilket ger dem samä­gan­de. Men de äger in­te den lä­gen­het de bor i, sä­ger Eri­ka P. Björk­dahl.

De bo­en­de är mi­no­ri­tets­ä­ga­re i bo­la­get och har en för­hål­lan­de­vis svag ställ­ning till fas­tig­hets­bo­la­get, ex­em­pel­vis när det gäl­ler hur un­der­hål­let sköts lång­sik­tigt men även i eko­no­mis­ka frå­gor som in­ve­ste­ring­ar och lån i fas­tig­he­ten.

Till skill­nad från ett hus el­ler en bo­stads­rätt kan man in­te an­vän­da en an­delsä­gar­lä­gen­het som sä­ker­het när man tar lån.

– Det finns in­te så många kre­dit­gi­va­re som vill ge lån till detta. Näs­tan al­la ban­ker har gått ut och sagt att de in­te ger lån. Vem kan då ha­la fram den här ty­pen av sum­mor? Det ger en öpp­ning för peng­a­tvätt och ose­ri­ös kre­dit­giv­ning, sä­ger Eri­ka P. Björk­dahl.

En in­ne­ha­va­re av en ägar­lä­gen­het dä­re­mot, där var­je bostad är en egen fas­tig­het ut­i­från en in­del­ning på höj­den, är tvärtom no­ga skyd­dad i la­gen. Det finns fär­di­ga for­mer för hur de ge­men­sam­ma ut­rym­me­na ska han­te­ras, som ifall his­sen går sön­der.

– Man är in­te i hän­der­na på nå­gon an­nan sto­rä­ga­re och be­ro­en­de av dens go­da vil­ja, sä­ger Eri­ka P. Björk­dahl.

Un­der he­la 1900-ta­let har lag­stift­ning­en kring oli­ka bo­en­de­for­mer dis­ku­te­rats och samä­gan­de av fler­bo­stads­hus med ett stort an­tal lä­gen­he­ter har ald­rig setts som ett sä­kert och än­da­måls­en­ligt al­ter­na­tiv. Ut­i­från det, men ock­så det sto­ra risk­mo­ment det in­ne­bär för den en­skil­de, stäl­ler hon sig frå­gan­de till att ett all­män­nyt­tigt bo­lag in­för an­del­sä­gar­lä­gen­he­ter.

– Det är allt­så in­te så att man un­der des­sa hund­ra år in­te re­flek­te­rat över samä­gan­de. Men man har he­la ti­den för­kas­tat det, på grund av att det är så rättso­sä­kert och le­der till krång­li­ga och myc­ket dy­ra tvis­ter där den sva­ga van­ligt­vis för­lo­rar, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.