Miss­tänkt över­falls­våld­täkt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En över­falls­våld­täkt ska ha in­träf­fat vid en gång- och cy­kel­väg mel­lan Riss­ne och Kis­ta, i höjd med Ur­svik, för­ra fre­da­gen.

– Om jag för­stått det rätt så har en per­son hit­tat den här kvin­nan och lar­mat oss. Lar­met kom 20:08 och det ska ha skett om­kring tio mi­nu­ter ti­di­ga­re, sä­ger Carina Ska­gerlind vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

Gär­nings­man­nen upp­ges ha va­rit okänd för kvin­nan. Po­li­sen har sökt med hun­dar, ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning vid brotts­plat­sen och pra­tat med per­so­ner som be­fun­nit sig i om­rå­det.

Nå­gon miss­tänkt har in­te gri­pits, en­ligt po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.