KS går plus

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Kom­mun­sty­rel­sen vän­tas gå med 24,3 mil­jo­ner kro­nor plus un­der året, del­vis be­ro­en­de på öka­de pla­nin­täk­ter.

Per­so­nal­kost­na­der­na är även läg­re till följd av va­kan­ser, en­ligt en rap­port.

Det hand­lar även om svå­rig­he­ter att be­räk­na bud­ge­ten, då kom­mun­sty­rel­sen ta­git över an­sva­ret för de kom­munäg­da fas­tig­he­ter­na 1 ja­nu­a­ri 2017.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

DANS. En squa­re­dan­ce­upp­vis­ning följ­des av möj­lig­he­ter att själv pro­va på, när en hälso­dag för se­ni­o­rer ord­na­des på Träff­punk­ten Al­lén i ”ba­nan­hu­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.