Ur­sviks bi­fadd­rar fick ut­del­ning

”Änt­li­gen får Ur­svik en själ!”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Se bild­spel på www.vi­isund­by­berg.se Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Bin ger bå­de ho­nung och ge­men­skap i Ur­svik. Där floc­ka­des små och sto­ra när det var dags att slunga.

I en ba­rack i ut­kan­ten av Sto­ra Ur­svik slung­a­des ho­nung­en, in­nan den häll­des upp i glas­bur­kar åt al­la bi­fadd­rar som var på plats för­ra tors­dags­kväl­len. Även om det mest har va­rit bi­na som job­bat, var det in­te ut­an an­sträng­ning som 10-åri­ga Wil­ma Ce­der­roth Ny­lan­der hjälp­te till att slunga ho­nung­en.

– Det är spän­nan­de att se hur bi­na le­ver och att få ve­ta mer, när man har bin som gran­nar, sä­ger 11-åri­ge Adam Gustavs­son.

Fö­re­ta­get Bee Ur­ban har pla­ce­rat ut biku­por hos om­kring 70 fö­re­tag i stor­stads­re­gi­o­ner­na, varav många kun­der är bo­stads­bo­lag.

Bi­fadd­rar­na har fått an­mä­la in­tres­se ti­di­ga­re un­der året; nu var det sista ak­ti­vi­te­ten för sä­song­en. Honungs­bur­kar­nas eti­kett har de­sig­nats av en 8-årig poj­ke som bor i Ur­svik.

Varsin burk ha­de 5-åri­ge Mer­lin Styf­fe och hans mamma Ma­ria Styf­fe köpt.

– Det var full ak­ti­vi­tet när vi kom, vi ba­ra hop­pa­de in i allt. Det är en bra ak­ti­vi­tet som ger li­te lär­dom i hur man får ho­nung. Det är vik­tigt att in­te­gre­ra det i stads­mil­jön, sä­ger Ma­ria Styf­fe.

Ho­nung­en är bra att ha i hett vat­ten om man har ont i hal­sen, be­rät­tar de. Mer­lin Styf­fe vet an­nars pre­cis hur man gör ”ho­nungska­ka”:

– Man tar ho­nung och mjöl och se­dan ber man mamma att hjäl­pa till, sä­ger han.

De är bland de mer ny­in­flyt­ta­de Ur­sviks­bor­na; Ma­ria Styf­fe har fått jobb i Sol-

na och då pas­sar det bätt­re att bo här än i Uppsa­la.

– Jag har så nä­ra att jag kan cyk­la. Bus­sen är in­te bra, den hål­ler ald­rig ti­den, sä­ger hon.

Sam­ti­digt sum­me­ra­des od­lings­sä­song­en; vad som gått bra re­spek­ti­ve mind­re bra och vad od­lar­na kan tän­ka på till näs­ta år.

– Det väx­er in­te ut­an att man är här, sä­ger träd­gårds­boks­för­fat­ta­ren och Ur­sviks­bon Linda Schi­lén.

I vå­ras lot­ta­des de förs­ta pall­kra­gar­na för od­ling ut.

– Ef­ter­frå­gan var så stor att vi skaf­fa­de 16 lå­dor till. Än­då står folk i kö, sä­ger Caroline Ce­der­roth Ny­lan- der som hål­ler i ar­range­mang­en i Ur­svik.

Ett förs­ta pla­ne­rings­mö­te in­för årets jul­mark­nad boka­des ock­så in. De ar­range­mang som nu bör­jat kom­ma igång har lyft ge­men­ska­pen i om­rå­det, en­ligt Caroline Ce­der­roth Ny­lan­der.

– Änt­li­gen får Ur­svik en själ! Det är ett re­la­tivt ny­byggt om­rå­de där det in­te har va­rit na­tur­ligt för folk att träf­fas. Har man växt upp i ett om­rå­de ses man på sam­ma stäl­le som när man väx­te upp. Vi mås­te hjäl­pas åt att hit­ta de stäl­le­na, sä­ger hon.

FRAM­ÅT. Caroline Ce­der­roth Ny­lan­der och Linda Schi­lén är nöj­da med sä­song­en som va­rit och har re­dan bör­jat pla­ne­ra in­för jul.

IN­TRES­SE­RAD. Adam Gustavs­son, 11, var ny­fi­ken och ställ­de frå­gor till Bee Ur­bans re­pre­sen­tan­ter.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

ARBETSBI. Wil­ma Ce­der­roth Ny­lan­der slung­a­de ho­nung­en för fullt.

NÖJD. Wil­ma Ce­der­roth Ny­lan­der av­täck­te ho­nungs­ra­mar­na in­för slung­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.