Ma­ra­bou­par­ken olämp­ligt val

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ny­e­ta­ble­ra­de Vik­tor Ryd­bergs sko­la i cen­tra­la Sund­by­berg har an­vänt Ma­ra­bou­par­ken för sin id­rotts­un­der­vis­ning.

Kom­mu­nen, som fått tips om ut­om­hus­lek­tio­ner­na, på­ta­la­de olämp­lig­he­ten i detta för sko­lan. ”Den är även kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­full och kla­rar in­te av för hårt sli­tage”, skri­ver tek­nis­ke che­fen To­mas Lind­vall och hän­vi­sar till and­ra ytor som kom­mu­nen an­sva­rar för.

” Vi sat­sar på Gol­fäng­ar­na och de and­ra ut­om­hus­om­rå­de­na som du tip­sar om och ber om ur­säkt för vårt miss­tag”, skri­ver sko­lans rek­tor i ett svars­mejl.

En an­nan sko­la som ve­lat eta­ble­ra sig i Sund­by­berg har fått av­slag av bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den, då de vil­le an­vän­da Ma­ra­bou­par­ken som skol­gård.

Min dröm­kvin­na är hon som ha­de koll på ölen på Bishops i Sum­pan ikväll. @adolvs­son, på Twit­ter.

FO­TO: ARKIVBILD/ULRICA AN­DERS­SON

NEJ. Ma­ra­bou­par­ken be­döms än en gång olämp­lig för skol­verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.