Trä­igt i fram­ti­dens cent­rum

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son

I mån­dags fat­ta­de kom­mun­sty­rel­sen be­slut om att Folk­hem får byg­ga det nya Ör cent­rum – i trä. To­talt hand­lar det om om­kring 210 nya bo­stä­der, vilket in­klu­de­rar äldre­bo­en­de och så kal­lat mel­lan­bo­en­de. ”Den störs­ta in­ve­ste­ring­en se­dan Ör bygg­des på 1960-ta­let”, en­ligt kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mi­kael T. Eriks­son (M).

Lo­ka­ler­na för kom­mer­si­ell ser­vice om­fat­tar bland an­nat en ny mat­bu­tik.

Folk­hem har ti­di­ga­re byggt trä­hu­sen på Hamn­ga­tan. Det ger dem tro­vär­dig­het även in­för detta pro­jekt, en­ligt de sty­ran­de po­li­ti­ker­na. Trä är en mil­jö­vän­lig re­surs och går dess­utom snabbt att byg­ga i, me­nar de.

– Det är väl­digt spän­nan­de med ett stort trä­hus­pro­jekt i Ör. Helt i lin­je med Sund­by­bergs mål att byg­ga en eko­lo­giskt håll­bar stad, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Ste­fan Berg­ström (C) i ett press­med­de­lan­de.

Un­der den de­talj­pla­ne­pro­cess som ska kom­ma i gång nu, kom­mer bland an­nat för­dju­pa­de sol­stu­di­er att gö­ras. Detta för att mot­ver­ka even­tu­ell skugg­ning av de bo­stä­der som re­dan finns i om­rå­det. Kom­mu­nen kom­mer att pri­o­ri­te­ra stör­re öp­pen­het och säk­ra pas­sa­ger till de and­ra hu­sen i när­om­rå­det. Op­po­si­tions­rå­det Jesper Wiklund (V) hop­pas att man tän­ker på att skol­går­den in­te ska skug­gas året om. Bå­de Väns­ter­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na lyf­ter frå­gan om vem som ska driva det kom­man­de äldre­bo­en­det.

ILLUSTRATION: ARKITEMA ARCHITECTS

TR. Ör­ban – en stad i trä. Så pre­sen­te­rar Folk­hem sitt kon­cept för fram­ti­dens Ör cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.