Sund­by­ber­gar­na mås­te få ska­pa sin egen fram­tid

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Pe­ter Schil­ling (S) Op­po­si­tions­råd

Un­der snart ett och halvt år har för­ut­sätt­ning­ar­na för att ut­veck­la Sund­by­berg för­änd­rats. Bor­ta är den sam­ar­bet­san­da som vis­sa kal­lar Sund­by­bergs­an­dan. Sund­by­bergs­an­dan där kom­mu­nen, nä­rings­li­vet, för­e­ning­ar­na men fram­förallt DU är med och ska­par fram­ti­den. Det är din och min, det är vår möjlighet att till­sam­mans byg­ga ett bätt­re Sund­by­berg som hål­ler på att för­svin­na.

Tyd­li­gast blir det i för­sälj­ning­en av vå­ra cent­rum. Nu bör­jar även för­sälj­ning­en av Riss­ne cent­rum när­ma sig slut­fa­sen. Det Mo­de­rat­led­da sty­ret är myc­ket an­ge­läg­na om att säl­ja. Det be­ty­der att vi av­hän­der oss mak­ten över en vik­tig of­fent­lig plats i Sund- by­berg. När of­fent­li­ga plat­ser blir pri­va­ta tap­par vi kon­trol­len över vår ge­men­sam­ma fram­tid. Det är där­för jag är emot för­sälj­ning­en av Riss­ne cent­rum. För vem tar an­svar för vad som hän­der med Riss­ne­bor­na ef­ter om­bygg­na­tio­nen? – Det gör ing­en vid en för­sälj­ning!

Vi bor­de istäl­let lå­ta sta­den ta led­ning i ut­veck­ling­en av vå­ra cent­rum. Till vår hjälp finns bygg­her­rar, ar­ki­tek­ter, stads­pla­ne­ra­re, natt­vand­ra­re, för­e­ning­ar­na. Det är ing­en an­nan än du och jag som mås­te ta an­svar för fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.