Gör se­pa­ra­ta cy­kel­stråk i blått

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Johan Vik­tors­son, ledamot cy­kel­rå­det Sund­by­berg (L)

Var­för läggs det gat­sten stäl­let för as­falt? Det fun­ge­rar då­ligt för bå­de gå­en­de och cy­klis­ter. Cyk­ling är bra och mins­kar ut­släp­pen av par­tik­lar som är skad­ligt för mil­jön. Det är vik­tigt med in­fra­struk­tur som gör det en­kelt att cyk­la. Är det lätt idag? Vårt svar är ty­värr nej. Vi cyklar i Sund­by­berg. Det har bli­vit myc­ket bätt­re men det be­hövs fler åt­gär­der. På Lands­vä­gen vid Signal­fa­bri­ken sam­sas gå­en­de och cy­klis­ter på stråk med gat­sten.

Vad är cy­kel­stråk? Det är otyd­ligt. Gat­sten är dess­utom dyr att läg­ga. Vi har föl­jan­de för­slag: an­lägg se­pa­ra­ta cy­kel­stråk med as­falt i av­vi­kan­de färg. Gär­na i blått. Då blir det tyd­ligt var cy­kel­strå­ken går. Det blir även lät­ta­re att halk­be­käm­pa. Sätt upp skyl­tar och be­lys­ning vid al­la gång- och cy­kel­stråk. Belys­ning­en för cy­klis­ter kan läg­gas i mar­kni­vå. Ge­nom tyd­li­ga­re cy­kel­stråk med av­vi­kan­de färg, skylt­ning och be­lys­ning kan en del av kon­flik­ter­na mel­lan oli­ka tra­fi­kan­ter mins­ka. Det blir säk­ra­re för bå­de gå­en­de - och cy­klis­ter.

Det är vik­tigt med in­fra­struk­tur som gör det en­kelt att cyk­la. Är det lätt idag?

FO­TO: MOSTPHOTOS

CYKELVÄGAR. Det har bli­vit bätt­re att cyk­la i Sund­by­berg, men det går att gö­ra mer, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.