”Or­geln är en me­del­ti­da synt”

Ham­pus Lind­wall från Sol­na är ett stort namn in­om or­gel­mu­si­ken på den in­ter­na­tio­nel­la sce­nen. Det blir myc­ket re­sor i Eu­ro­pa, Nor­da­me­ri­ka och Asi­en. Men i sön­dags var det Sund­by­berg som stod som des­ti­na­tion när han bjöd på mu­sik i världs­klass i Sund­by­berg

Vi i Sundbyberg - - FAMILJ - Jo­nas Carls­son

Or­ga­nis­ten Ham­pus Lind­wall väx­te upp i Strå­ket i Råsun­da och har sin bror i Sund­by­berg. Att spe­la i Sund­by­bergs kyr­ka, för­ra hel­gen, var allt­så li­te som att kom­ma hem för Ham­pus.

– Jag har in­te va­rit här på många, många år. Det är nå­got my­sigt med det he­la. Det känns som hem­ma.

Det är in­te kons­tigt att Ham­pus val­de mu­si­ken som yr­ke. Hans mamma har en bak­grund in­om dans, pap­pan är mu­sik­in­tres­se­rad och bro­dern är ing­en mind­re än Rasmus Lind­wall från mu­si­ker­du­on Rob’n’Raz. Fa­mil­je­med­lem­mar­na har allt­så valt fle­ra oli­ka spår in­om mu­si­ken. För Ham­pus var or­geln nå­got han fa­sci­ne­ra­des av från start.

– Or­geln har knap­par, spa­kar, pe­da­ler. Tänk när du

är fem­ton och hit­tar en så­dan här grej, sä­ger han.

Det är just mångsidig­he­ten hos or­geln som han upp­skat­tar. Det finns ock­så myc­ket mer ge­men­samt med mo­der­na in­stru­ment än vad man först tror.

– Or­geln är en me­del­ti­da synt på sätt och vis. Det är ett klas­siskt in­stru­ment som ger sto­ra möj­lig­he­ter till ex­pe­ri­men­te­ran­de.

Och det här in­stru­men­tet

har Ham­pus myc­ket att tac­ka för. Han har vun­nit in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar och haft spel­ning­ar i Asi­en, Nor­da­me­ri­ka och Eu­ro­pa. Det är många tim­mars öv­ning som lig­ger bakom att han har bli­vit ett er­känt namn in­om or­gel­mu­sik­värl­den. Även om det in­te är så många som kän­ner igen hans an­sik­te, ut­an mer hans namn.

– Jag blev igen­känd på en buss i Nor­ge en gång, sä­ger Ham­pus med ett le­en­de.

Han har bland an­nat spe­lat i ka­te­dra­len Not­re Da­me i Pa­ris och Na­tio­nal shri­ne i Washing­ton D.C., en av värl­dens störs­ta kyr­kor. Men den störs­ta publi­ken ha­de han i Kina.

– Det var en stor kon­sert­sal med näs­tan 2 500 per­so­ner, sä­ger Ham­pus.

I dag bor och ver­kar 41-åri­ge Ham­pus Lind­wall mesta­dels i Pa­ris. Han stu­de­ra­de i Frank­ri­kes hu­vud­stad in­nan han fick ett per­ma­nent jobb i ka­te­dra­len Saint-Esprit.

– Den rym­mer 1 500 per­so­ner. Det är en av de störs­ta kyr­kor­na i Pa­ris.

Spelningen i Sund­by­bergs kyr­ka är av­kla­rad. För Ham­pus del bär det nu av till en ny spel­ning i hans in­ter­na­tio­nel­la kar­riär, den här gång­en i Rom.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

ORGANIST. Ham­pus Lind­wall spe­lar i världs­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.