Så får du en smi­dig flytt

Ska du by­ta bo­en­de? En flytt kan lätt bli ka­o­tisk, spe­ci­ellt om det är stör­re bo­hag som ska trans­por­te­ras. Men det går att und­vi­ka en del av stres­sen, om du pla­ne­rar väl och är ute i god tid.

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Eri­ka Lin­dén Jans­son

En flytt kan va­ra ut­tröt­tan­de, bå­de men­talt och fy­siskt. För­u­tom för­änd­ring­en i li­vet så är det många små­sa­ker som ska chec­kas av, fix­as och ko­or­di­ne­ras. Men ge­nom att pla­ne­ra, skri­va lis­tor och ta hjälp av de tjäns­ter som finns kan du spa­ra myc­ket tid och ener­gi.

Med­de­la ditt hem­för­säk­rings­bo­lag att du ska flyt­ta. Om du vill stan­na kvar hos sam­ma för­säk­rings­bo­lag så be­hö­ver du ba­ra med­de­la de nya upp­gif­ter­na till ditt nu­va­ran­de bo­lag, men pas­sa gär­na på att se över så att du har ett av­tal som pas­sar det nya hem­met. Om du ska flyt­ta ihop med nå­gon be­hö­ver du ock­så med­de­la det till för­säk­rings­bo­la­get, så att ni bå­da in­går i för­säk­ring­en.

Kon­tak­ta ditt el­näts­bo­lag in­nan du flyt­tar ut och gör en ut­flytt­nings­an­mä­lan så att el­näts­av­ta­let skrivs på den per­son som tar över din bostad. Ring ock­så ditt nya el­näts­bo­lag (i det fall det är ett an­nat) och gör en in­flytt­nings­an­mä­lan där du med­de­lar att du ska flyt­ta in samt vilket som är ditt in­flytt­nings­da­tum.

Glöm in­te att sä­ga upp bred­bands­av­ta­let när du ska flyt­ta. Ta dock re­da på i fall ditt bo­lag er­bju­der si­na tjäns­ter på din adress, i så fall kan du istäl­let flyt­ta av­ta­let. Kom ock­så ihåg att ta re­da på hur det ser ut med tv- och ka­beltv på din nya adress.

Se till att gö­ra en adres­sänd­ring in­nan du ska flyt­ta, via Skat­te­ver­ket el­ler www. adres­sand­ring.se. Kon­tak­ta gär­na de fö­re­tag du har en tä­ta­re re­la­tion med och ge din nya adress till dem. Vis­ser­li­gen får många fö­re­tag upp­da­te­ring­ar från Skat­te­ver­ket men detta kan i vis­sa fall drö­ja.

Flytt­fir­ma el­ler ej är en frå­ga som många stäl­ler sig. Det är såklart enklast att an­vän­da en flytt­fir­ma men se i så­fall till att väl­ja en som har en an­svars­för­säk­ring ut­i­fall någ­ra av di­na sa­ker skul­le ta ska­da. Du kan ock­så själv se till att pac­ka rätt för att mins­ka ris­ken för ska­dor. Över­pac­ka in­te lå­dor­na och tej­pa or­dent­ligt. Sof­for och säng­ar kan plas­tas in och käns­li­ga ägo­de­lar kan pac­kas i bub­bel­plast. Se till att åter­vin­na allt ef­teråt.

Grat­tis! Men se till att ha ett av­tal som kan lö­sa even­tu­el­la pro­blem som kan upp­stå i det fall ni in­te öns­kar fort­sät­ta bo till­sam­mans. Om ni in­te har upp­rät­tat ett sam­bo­av­tal ska en bo­del­ning ske där ni ska de­la på all egen­dom som har in­för­skaf­fats för ge­men­samt bruk (här in­går även bo­sta­den).

FO­TO: ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING

Då kan det va­ra bra med en check­lis­ta.

FO­TO: OKQ8

Ska du flyt­ta själv el­ler med hjälp av flytt­fir­ma?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.