... och fi­ra­de ny­li­gen sin 45-års­dag

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Anders Ek­ström

Sund­by­berg He­at fi­rar 45 år som klubb 2017. Och den lo­ka­la ba­se­boll­klub­ben har en fin histo­ria att se till­ba­ka på.

He­at har spe­lat i högs­ta se­ri­en se­dan 1973 och ald­rig va­rit nä­ra på att åka ur. Se­dan 1982 har a-la­get dess­utom näs­tan ute­slu­tan­de ham- nat topp fy­ra i se­ri­en.

– Vi är stol­ta över vår histo­ria och det har va­rit många go­da år. Klub­ben har haft fle­ra ge­ne­ra­tions­väx­ling­ar och fort­sät­ter än­då va­ra med i top­pen, sä­ger Petter Cro­n­eld som är trä­na­re i a-la­get och va­rit ak­tiv i klub­ben länge.

Fram­ti­den ser god ut och fle­ra sats­ning­ar är på gång, sä­ger Cro­n­eld.

– Vi har re­dan nu fle­ra bra ung­dom­slag i klub­ben och sik­tar även på att få hit än­nu fler unga spe­la­re. Dess­utom vill vi få igång soft­boll igen i He­at.

Hur mår He­at just nu?

– En väl­må­en­de och ak­tiv klubb med en bra eko­no­mi. Dess­utom har vi många bra le­da­re och spe­la­re. Det känns som det hän­der myc­ket bra gre­jer kring klub­ben kon­ti­nu­er­ligt, av­slu­tar Petter Cro­n­eld.

He­at fi­ra­de sitt ju­bi­le­um i au­gusti och sik­tar på att ha en stör­re 50-års­fest 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.